Bättre luftmätningar behövs för att fastställa hälso- och klimateffekterna av sot

Sot påverkar både klimatet och hälsan. Europeiska miljöbyrån (EEA) har nu sammanställt en rapport där de utvärderar mätmetoderna för sot och kommit fram till att metoderna behöver utvecklas mer.

Europeiska miljöbyråns (EEA) report, ‘Status of black carbon monitoring in ambient air in Europe’, utvärderar dagens nätverk för att mäta halterna av sot i luften, de mätmetoder som används och hur sedan mätresultaten används.

I takt med att kunskapen om effekterna av sot ökar, framstår sot som en allt mer viktig luftförorening att reglera som en del i luftmiljöarbetet. Författarna hoppas att rapporten ska leda till en mer fulltäckande övervakning av sot, då mätningarna i dagläget är ganska ojämna i Europa.

Sot är en delmängd av den typ av luftföroreningar som kallas aerosolpartiklar, vilka ses som det största hotet mot hälsan i Europa av luftföroreningarna. Samtidigt tyder en ny sammanställning på att sotpartiklarna även har en större klimatpåverkan än vad man tidigare har trott.