Vägledning för rapportering av marin miljöövervakningsdata till SHARK

Den som önskar leverera data till datavärden kan från den här sidan hämta information om hur data ska formateras och levereras. Eftersom olika dataleverantörer använder olika format för sina data, så presenterar datavärden olika mallar för att täcka flera olika provtagningsupplägg.

Gör så här:
 

  1. Ladda ner och läs igenom texten
    Att leverera data
  2. Välj här nedanför den rapporteringsmall som motsvarar den datatyp som ska levereras. Inför varje leverans ska leverantören kontrollera att mallen är av senaste version.
  3. Formatera data enligt mallen. Fraktsedelinformationen ska skrivas in i mallens första flik.
  4. Sänd data med e-post till shark@smhi.se.
  5. Datavärden meddelar dig när data tagits emot. Därefter utför datavärden vissa kontroller av data och ställer vid behov frågor rörande data. Datavärden paketerar den godkända dataleveransen och publicerar data på webben.
 Delprogram Beskrivning Rapporteringsmall
Följande dataformat kan tas emot av datavärden

Fria  vattenmassan, 
hydrografi, kemi och biologi.

Fysikaliska/kemiska data från olika djup.
Klorofyllhalt (diskreta djup) och lågupplöst CTD-data.
Format Physical and chemical.xlsx (47 kB, xlsx)
  Klorofyllhalt (integrerat prov från ett djupintervall). Format Chlorophyll REG.xlsx (86 kB, xlsx)
  Primärproduktion (inkuberingsmetod)

Format Primärproduktion NAT incubation.xlsx (58 kB, xlsx)

  Växtplankton (kvalitativ provtagning med håv) Format Phytoplankton REG_KVAL.xlsx (58 kB, xlsx)
  Växtplankton (kvantitativ provtagning med vattenhämtare eller slang) Format Phytoplankton REG_KVANT.xlsx (66 kB, xlsx)
  Djurplankton Format Zooplankton REG.xlsx (38 kB, xlsx)
Makrofauna mjukbotten Bottenhugg Format Zoobenthos REG.xlsx (91 kB, xlsx)
Makrofauna mjukbotten Bottenhugg med sedimentdata Format Zoobenthos+Sediment REG.xlsx (149 kB, xlsx)
Vegetationsklädda bottnar Rapportering av djupgränser för makrovegetation Kontakta SHARK
  Registrering av makrovegetation med dropvideo Formatmall_Dropvideo.xlsx (119 kB, xlsx)
  Inventering med rutor längs transekt Kontakta SHARK
  Inventering av avsnitt och rutor längs transekt Kontakta SHARK
  Registrering av makrovegetation med verktyget MARTRANS.

Kontakta SHARK
MARTRANS kan exportera en fil som kan tas emot av datavärden.Om något är oklart eller någon önskar rapportera data som inte passar rapporteringsmallarna ovan, kontakta datavärden.

Shark@smhi.se