Leverans av data

All mätdata och metadata ska levereras till datavärden i särskild excel-mall via en valideringstjänst. Där görs en första kontroll av att rätt mall har använts och att alla uppgifter som är obligatoriska finns med i rapporteringsfilen. Excelmallen innehåller även en flik som används i samband med rapportering av modelldata.

Leverans av mätdata och metadata sker senast den 31 mars via valideringstjänsten, som förvaltas av Metria på uppdrag av Naturvårdsverket. För rapportering av 2016 års data kommer Naturvårdsverket att gå ut med information och en ny rapporteringsmall i månadsskiftet februari/mars 2017.

Modellberäkning och objektiv skattning

Leverans av redogörelser för modellberäkning och objektiv skattning rapporteras senast den 30 juni i valfritt format (pdf, Word, Excel) i enlighet med de parametrar som anges under respektive flik i rapporteringsformuläret (Excelmallen). Se även bilaga 6 i föreskrifterna.

Reflab - modeller har tagit fram en vägledning för hur modellberäkningar rapporteras till datavärden.

Detaljerad information

Mätdata ska levereras i kvalitetsgranskat grundformat (inkl. eventuella korrigeringsfaktorer) med högsta möjliga tidsupplösning. Under fliken ”Listor” finns koder för flaggning av anmärkningar. Det är mycket viktigt att alla mätvärden flaggas, inklusive saknade värden, för att filerna ska kunna klara valideringen i valideringstjänsten. Information om hur mätdata kvalitetssäkras finner ni på Referenslaboratoriet för tätortsluft - mätningar.

Observera att för partiklar ska resultaten anges vid provtagningsplatsens aktuella tryck och temperatur, och för övriga komponenter ska resultaten anges vid STP (Standard Temperature and Pressure, dvs. 20 ºC och 1013 hPa).

Korrektionsfaktorer

Det är viktigt att ni fyller i kvalitetsparametrarna under fliken ”Mätningar”, bland annat eventuella korrigeringsfaktorer som har tillämpats.

I enlighet med Naturvårdsverkets beslut om godkännande för TEOM-instrument ska sedan den 1 januari 2014 en ny omräkningsmetod tillämpas på TEOM-data. Metoden heter VCM (Volatile Correction Method), se Referenslaboratoriets rekommendation, och ersätter den tidigare tillämpade korrigeringsfaktorn. Om ni inte har möjlighet att korrigera TEOM-data själva enligt VCM-metoden kan korrigeringen skötas centralt av Reflab - mätningar. För att detta ska vara möjligt behöver okorrigerade data rapporteras. Det är viktigt att detta framgår i fältet ”TEOM-funktion” under fliken ”Mätningar”.