Leverans av data

All mätdata och metadata ska levereras till datavärden i särskild excel-mall via en valideringstjänst. Där görs en första kontroll av att rätt mall har använts och att alla uppgifter som är obligatoriska finns med i rapporteringsfilen. Excelmallen innehåller även särskilda flikar som används i samband med rapportering av modelldata och objektiv skattning.

Leverans av mätdata och metadata sker senast den 31 mars via Naturvårdsverkets valideringstjänst. OBS – p.g.a. försenad rapporteringsstart är sista dagen för rapportering framflyttad till fredagen den 6 april, dvs förlängd med en vecka från 2018-03-31. Valideringstjänsten har nu öppnat (2018-03-22). Leverans via valideringstjänsten ska ske i särskild excel-mall.

Naturvårdsverket skickar varje år inför rapporteringen ut information till kommunerna om hur rapporteringen ska gå till. Denna information har gått ut inför rapporteringen av mätdata den 31 mars 2018: Rapportering av mätdata för 2017.

Som stöd för rapportering finns en handledning som ger detaljerad vägledning och exempel kring hur mätdata och metadata ska rapporteras i excel-mallen.

Modellberäkning och objektiv skattning

Leverans av redogörelser för modellberäkning och objektiv skattning rapporteras senast den 30 juni i enlighet med de parametrar som anges under respektive flik i rapporteringsformuläret (Excelmallen). Se även bilaga 6 i föreskrifterna.

Reflab - modeller har tagit fram en vägledning för hur modellberäkningar rapporteras till datavärden.

Stöd vid rapportering

Vid frågor rapportering av mätdata och metadata, eller behov av stöd för att fylla i rapporteringsfilen, vänligen kontakta Naturvårdsverket via e-post till rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se. Naturvårdsverket kan tillhandahålla exempelfiler samt filer som innehåller metadata för mätstationer som tidigare har rapporterats till datavärden, vilka kan underlätta rapportering avsevärt.

Mätdata ska levereras i kvalitetsgranskat grundformat (inkl. eventuella korrigeringsfaktorer) med högsta möjliga tidsupplösning.

Vägledning om kvalitetskontroll och hantering av mätdata samt frågor om osäkerhet och spårbarhet ges av Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar. Övergripande vägledning kring dessa frågor finns också i Naturvårdsverkets handbok 2014:1 Luftguiden (se avsnitt 7.3.8 och 7.3.9).