Organiska miljögifter i luft och nederbörd

Som en del av svensk miljöövervakning mäter de svenska EMEP-stationerna Råö, Aspvreten och Vavihill halter av vissa organiska miljögifter i luft och nederbörd, med finansiering av Naturvårdsverket. Dessutom görs mätningar inom den svenska miljöövervakningen på den finska stationen Pallas.

Antalet mätstationer och mätperioder för de olika mätningarna har varierat över tiden, men data finns publicerad från 1994.

Mätningar i luft och nederbörd görs för följande ämnen:

  • Polycykliska aromatiska kolväten (PAH),
  • Polyklorerade bifenyler (PCB),
  • Pesticider (HCH, DDT, klordaner) samt aldrin, heptaklor, diuron, isoproturon, atrazin (endast Råö) och endosulfan (Råö och Pallas)
  • Bromerade flamskyddsmedel (PBDE) samt HBCD (Råö och Pallas)
  • Klorerade paraffiner (Aspvreten och Råö)
  • Dioxiner/furaner (Aspvreten och Råö)
  • Perflourinerade ämnen, PFAS (Råö)

Hämta halter i luft

Hämta halter i nederbörd