Halter i luft och nederbörd

I datavärdskapet för luftkvalitet hittas mätningsresultat för svavel- och kväveföreningar, marknära ozon och partiklar. Därtill publiceras också bland annat halter av kvicksilver och andra tungmetaller, persistenta organiska ämnen (POPs) samt baskatjoner i nederbörd.

De mätningar av halter i luft och nederbörd som finns tillgängliga i datavärdskapet kommer från både nationell och regional miljöövervakning samt kommunala mätningar i tätorter. Kommunala mätningar görs framförallt för kontroll av luftkvalitet enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2013:11) samt för uppföljning av miljömålet Frisk luft.

Nationella mätningar görs inom EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme), IM (Integrerad monitoring), LNKN (Luft- och nederbördskemiska nätet) och projektet Organiska miljögifter i luft och nederbörd. I databasen finns också mätningar från Ozonmätnätet i södra Sverige samt från projektet Metaller i luft och nederbörd. De metaller som mäts i luft och nederbörd är kvicksilver (Hg), arsenik (As), kadmium (Cd), kobolt (Co), krom (Cr), koppar (Cu), mangan (Mn), nickel (Ni), bly (Pb), zink (Zn) och vanadin (V).


Hämta halter i luft

Hämta halter i nederbörd