Lufthalt och deposition

Här publiceras kartlagda lufthalter och nedfall av olika ämnen över Sverige. Svavel (SOx-S), oxiderat kväve (NOy-N) och reducerat kväve (NHx-N) är ämnen som vid förhöjda halter i atmosfären, både i gas- och partikelform, kan ha negativa hälsoeffekter. Samtidigt bidrar depositionen av dem till miljöproblem som försurning och övergödning. I det sammanhanget har även depositionen av baskatjoner (Ca, Mg, Na, K) betydelse.

Från 2013 och framåt publiceras också flera mått på marknära ozonhalter i Sverige. Ozon är både hälsoskadligt och skadar grödor och skog vid förhöjda halter.

Deposition och halter i luft 1998-2013

Kartlagda årsvärden av lufthalter och deposition till olika marktyper kan laddas ner i form av Sverigekartor med data med en geografisk upplösning på 20x20 km.

En del av nationell miljöövervakning

Resultaten som tas fram och publiceras här är en del av den nationella miljöövervakningen för programområdet Luft, och görs på uppdrag av Naturvårdsverket. Mer information om de olika delprogrammen finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats.

Torrdeposition särskilda ytor

Marknära ozonhalter

(BETA)

Metodik

Resultaten är framtagna med en metodik vi kallar MATCH-Sverige-systemet. Vi använder spridningsmodellen MATCH för att ta fram modellerade värden. Vi kombinerar sedan ihop modelldata med mätdata med hjälp av en statistisk metod som kallas variationell analys, för att få bästa möjliga uppskattning av lufthalter och deposition.

Beskrivning av data

Depositionen separeras i ”Våtdeposition” (med nederbörd) och “Torrdeposition” (utan samband med nederbörd). Summan benämns ”Totaldeposition”. Om inget annat anges avser depositionsvärdena blandad (dvs. verklig) markanvändning. Föroreningsbidragen har i vissa fall också delats upp på “Sveriges bidrag” och “Långtransportbidrag”. Lufthalterna är uttryckta i (µg/m³) och depositionerna i (mg/m² per år) av S, N, Ca, Mg, Na respektive K. De tillgängliga fälten kan variera något från år till år.
 

För halt i luft av marknära ozon presenteras årsmedel, sommarmedel, årsmax av dygnets maximala flytande 8-timmarsmedel respektive dygnets timmax, antal timmar under året med överskridande av 80 µg/m³, antal dygn med överskridande av 70 respektive 120 µg/m³, AOT40 för grödor och skog samt SOMO35.

AOT40 är den ackumulerade ozonhalten överskridande 40 ppbv (80 µg/m³) under perioden maj till juli för grödor och april till september för skog.

SOMO35 är en indikator för ozons hälsopåverkan, där halter hos dygnets maximala flytande 8-timmarsmedelvärde som överskrider 35 ppbv (70 µg/m³) under hela året summeras.

Användarvillkor

Alla atmosfärskemidata som SMHI gör tillgängliga i denna webbtjänst är att betrakta som allmänna och offentliga, fria att använda för alla utan kostnad. SMHI innehar samtliga immateriella rättigheter som är förknippade med de data eller produkter som tillgängliggörs, antingen för egen räkning eller, i förekommande fall, för annan rättsinnehavares räkning.
 

Användaren av data från denna webbtjänst ska vid varje form av användning eller publicering ange källa med referens enligt följande: Nationell kartläggning av atmosfärskemiska data för Sveriges miljöövervakning är framtaget av SMHI på uppdrag av Naturvårdsverket.
 

SMHI garanterar att de data och/eller produkter som levererats har genomgått sedvanlig kvalitetskontroll. SMHI garanterar inte riktigheten i de uppgifter som tillhandahållna data representerar eller att de kan användas för det ändamål användaren avser. I metodikrapporten diskuteras begränsningar i tillhandahållna datas representativitet.

Professionella tjänster

LuftWebb

Griddade dygnsdata för temperatur och nederbörd över Sverige för perioden 1961-2013

Lär dig mer

Källor till övergödning

Varifrån kommer näringsämnena som övergöder haven?