Kartläggning lufthalt och deposition

Luftföroreningar har en negativ påverkan på miljö och människors hälsa. SMHI beräknar årligen lufthalter och nedfall av olika ämnen över Sverige. Resultaten tillgängliggörs på denna sida.

Oxiderat svavel (SOx-S), oxiderat kväve (NOy-N) och reducerat kväve (NHx-N) är ämnen som vid förhöjda halter i atmosfären, både i gas- och partikelform, kan ha negativa hälsoeffekter. Samtidigt bidrar depositionen av dem till miljöproblem som försurning och övergödning. I det sammanhanget har även depositionen av baskatjoner (Kalcium, Magnesium, Natrium och Kalium) betydelse.
 

Från 2013 och framåt publiceras också flera mått på marknära ozonhalter i Sverige. Ozon är hälsovådligt och skadar vid förhöjda halter material och växtlighet, inklusive jordbruksgrödor och skog.

Deposition och halter i luft från 1998

Kartlagda årsvärden av lufthalter och deposition till olika marktyper kan laddas ner i form av Sverigekartor med en geografisk upplösning på 20x20 km. Halterna och depositionen avser regional bakgrundsluft och kan därför inte användas direkt för att t.ex. kartlägga föroreningshalterna i en stad.

Nationell miljöövervakning

Resultaten på denna webbsida är en del av den nationella miljöövervakningen inom programområdet Luft, och görs på uppdrag av Naturvårdsverket. Mer information om de olika delprogrammen finns att läsa på

Deposition och halter i luft från 1998

Kartlagda årsvärden av lufthalter och deposition till olika marktyper kan laddas ner i form av Sverigekartor med en geografisk upplösning på 20x20 km. Halterna och depositionen avser regional bakgrundsluft och kan därför inte användas direkt för att t.ex. kartlägga föroreningshalterna i en stad.

Nationell miljöövervakning

Resultaten på denna webbsida är en del av den nationella miljöövervakningen inom programområdet Luft, och görs på uppdrag av Naturvårdsverket. Mer information om de olika delprogrammen finns att läsa på

Titta på och ladda ner data

Torrdeposition särskilda ytor

Halter av svavel och kväve i luft

Marknära ozon

Torrdeposition särskilda ytor

Halter av svavel och kväve i luft

Marknära ozon

Metodik

Resultaten är framtagna med en metodik vi kallar MATCH-Sverige-systemet. Vi använder spridningsmodellen MATCH för att ta fram modellerade resultat av lufthalter och deposition. Dessa modelldata kombineras därefter med mätdata med en statistisk metod som kallas variationell analys. Den variationella analysen syftar till att ta vara på det bästa ur modell- respektive mätdata, för att få en så bra uppskattning som möjligt av lufthalter och deposition över hela Sverige.

Beskrivning av data

Depositionen separeras i ”Våtdeposition” (nedfall med nederbörd) och “Torrdeposition” (nedfall utan samband med nederbörd). Summan benämns ”Totaldeposition”. Om inget annat anges avser depositionsvärdena blandad markanvändning (vilket innebär ett genomsnitt av markanvändningen för varje modellruta). Beräknade halter och deposition har i vissa fall också delats upp i “Sveriges bidrag” och “Långtransportbidrag”. Sveriges bidrag är den del av halten/depositionen som orsakas av utsläpp i Sverige. På motsvarande sätt är långtransportbidraget den del av halten/depositionen som orsakas av utsläpp utanför Sverige. Den totala halten/depositionen är summan av Sveriges bidrag och långtransportbidraget.

Lufthalterna är uttryckta i (µg/m³) och depositionerna i (mg/m² per år) av S, N, Ca, Mg, Na respektive K. Vilka fält som är tillgängliga kan variera något från år till år.

För halter av marknära ozon presenteras årsmedelvärdet, sommarmedel (juni-augusti), årsmax av dygnets maximala flytande 8-timmarsmedel (MD8h) respektive dygnets timmax, antal timmar under året med överskridande av 80 µg/m³, antal dygn där MD8h överskrider 70 respektive 120 µg/m³, både AOT40 och PODY för grödor och skog samt SOMO35. Information om miljökvalitetsnormer för bl. a. ozon i utomhusluft  finns på Naturvårdsverkets webbsida.

AOT40 är den ackumulerade ozonhalten överskridande 40 ppbv (80 µg/m³) under perioden maj till juli för grödor och april till september för skog. Enheten för AOT40 är ppm(volym)*timme.

PODY är ett mått på växternas skadliga upptag av marknära ozon. Måttet är mer fysiologiskt relevant än t.ex. AOT40, eftersom det förutom ozonhalten även beaktar de faktorer som faktiskt påverkar ozonupptaget (växtsäsong, temperatur, fuktighet etc.). Presenterade POD-resultat beskriver risken för växtskador hos en typisk gröda (POD3generic crops) respektive en typisk lövskog (POD1generic deciduous trees). Enhet är mmol/m2.

SOMO35 är en indikator för ozons hälsopåverkan, där halter hos dygnets maximala flytande 8-timmarsmedelvärde som överskrider 35 ppbv (70 µg/m³) under hela året summeras. Enheten för SOMO35 är ppm(volym)*dygn.

Vi utnyttjar MapServer för att publicera spatial data med interaktiva kartor för webben.

Användarvillkor

All data som SMHI gör tillgänglig i denna webbtjänst är att betrakta som allmänna och offentliga, fria att använda för alla utan kostnad. SMHI innehar samtliga immateriella rättigheter som är förknippade med de data eller produkter som tillgängliggörs, antingen för egen räkning eller, i förekommande fall, för annan rättsinnehavares räkning.
 

Användaren av data från denna webbtjänst ska vid varje form av användning eller publicering ange källa med referens enligt följande: Nationell kartläggning av atmosfärskemiska data för Sveriges miljöövervakning är framtaget av SMHI på uppdrag av Naturvårdsverket.
 

SMHI garanterar att de data och/eller produkter som levererats har genomgått sedvanlig kvalitetskontroll. SMHI garanterar inte riktigheten i de uppgifter som tillhandahållna data representerar eller att de kan användas för det ändamål användaren avser. I metodikrapporten diskuteras begränsningar av representativiteten i tillhandahållna data.

Har du frågor?

Camilla Andersson svarar på frågor om publicerad data och MATCH Sverigesystemet.

Beskrivning av data

Depositionen separeras i ”Våtdeposition” (nedfall med nederbörd) och “Torrdeposition” (nedfall utan samband med nederbörd). Summan benämns ”Totaldeposition”. Om inget annat anges avser depositionsvärdena blandad markanvändning (vilket innebär ett genomsnitt av markanvändningen för varje modellruta). Beräknade halter och deposition har i vissa fall också delats upp i “Sveriges bidrag” och “Långtransportbidrag”. Sveriges bidrag är den del av halten/depositionen som orsakas av utsläpp i Sverige. På motsvarande sätt är långtransportbidraget den del av halten/depositionen som orsakas av utsläpp utanför Sverige. Den totala halten/depositionen är summan av Sveriges bidrag och långtransportbidraget.

Lufthalterna är uttryckta i (µg/m³) och depositionerna i (mg/m² per år) av S, N, Ca, Mg, Na respektive K. Vilka fält som är tillgängliga kan variera något från år till år.

För halter av marknära ozon presenteras årsmedelvärdet, sommarmedel (juni-augusti), årsmax av dygnets maximala flytande 8-timmarsmedel (MD8h) respektive dygnets timmax, antal timmar under året med överskridande av 80 µg/m³, antal dygn där MD8h överskrider 70 respektive 120 µg/m³, både AOT40 och PODY för grödor och skog samt SOMO35. Information om miljökvalitetsnormer för bl. a. ozon i utomhusluft  finns på Naturvårdsverkets webbsida.

AOT40 är den ackumulerade ozonhalten överskridande 40 ppbv (80 µg/m³) under perioden maj till juli för grödor och april till september för skog. Enheten för AOT40 är ppm(volym)*timme.

PODY är ett mått på växternas skadliga upptag av marknära ozon. Måttet är mer fysiologiskt relevant än t.ex. AOT40, eftersom det förutom ozonhalten även beaktar de faktorer som faktiskt påverkar ozonupptaget (växtsäsong, temperatur, fuktighet etc.). Presenterade POD-resultat beskriver risken för växtskador hos en typisk gröda (POD3generic crops) respektive en typisk lövskog (POD1generic deciduous trees). Enhet är mmol/m2.

SOMO35 är en indikator för ozons hälsopåverkan, där halter hos dygnets maximala flytande 8-timmarsmedelvärde som överskrider 35 ppbv (70 µg/m³) under hela året summeras. Enheten för SOMO35 är ppm(volym)*dygn.

Vi utnyttjar MapServer för att publicera spatial data med interaktiva kartor för webben.

Användarvillkor

All data som SMHI gör tillgänglig i denna webbtjänst är att betrakta som allmänna och offentliga, fria att använda för alla utan kostnad. SMHI innehar samtliga immateriella rättigheter som är förknippade med de data eller produkter som tillgängliggörs, antingen för egen räkning eller, i förekommande fall, för annan rättsinnehavares räkning.
 

Användaren av data från denna webbtjänst ska vid varje form av användning eller publicering ange källa med referens enligt följande: Nationell kartläggning av atmosfärskemiska data för Sveriges miljöövervakning är framtaget av SMHI på uppdrag av Naturvårdsverket.
 

SMHI garanterar att de data och/eller produkter som levererats har genomgått sedvanlig kvalitetskontroll. SMHI garanterar inte riktigheten i de uppgifter som tillhandahållna data representerar eller att de kan användas för det ändamål användaren avser. I metodikrapporten diskuteras begränsningar av representativiteten i tillhandahållna data.

Har du frågor?

Camilla Andersson svarar på frågor om publicerad data och MATCH Sverigesystemet.

Professionella tjänster

LuftWebb

Griddade dygnsdata för temperatur och nederbörd över Sverige för perioden 1961-2013

Lär dig mer

Källor till övergödning

Varifrån kommer näringsämnena som övergöder haven?

Professionella tjänster

LuftWebb

Griddade dygnsdata för temperatur och nederbörd över Sverige för perioden 1961-2013

Lär dig mer

Källor till övergödning

Varifrån kommer näringsämnena som övergöder haven?