Ozon i stratosfären

Ozon

Mätserier

Ozondata från Vindeln och Norrköping har data samlats in sedan 1991 respektive 1988 på uppdrag av Naturvårdsverkets Miljöövervakning. De senaste årens data finns nedan, önskas äldre data kontakta SMHI.

Totalozon


Mätstationer

Stationslistor