Klimatanpassningsportalen

Nationellt

Ingen nationell myndighet har idag övergripande ansvar för klimatanpassningsfrågan men många centrala myndigheter har genom sina respektive sektorsansvar en viktig roll i klimatanpassningsarbetet. Ett 30-tal myndigheter arbetar med förebyggande åtgärder, ökad kompetens och kunskap och verkar för bättre beredskap vid störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Boverket

Boverket är den nationella myndigheten för boende, byggande, stadsutveckling och samhällsplanering och har därmed det allmänna uppsiktsansvaret för plan- och byggnadsväsendet i landet. Verket har också till uppgift att inom sitt verksamhetsområde verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen. I verksamheten ingår även att ge råd och förmedla kunskap och erfarenheter till planerare och andra grupper. I många av myndighetens uppgifter men särskilt när det gäller förmedling av råd och kunskap måste hänsyn tas till klimatförändringarnas konsekvenser.

Boverket

Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för att det svenska energisystemet blir ekologiskt och ekonomiskt uthålligt, i samverkan med näringsliv, energiföretag, kommuner och forskarsamhälle. Bland annat ansvarar Energimyndigheten för delar av elcertifikatsystemet, bedriver särskilda insatser för vindkraft och arbetar med information.

Energimyndigheten är dessutom beredskapsmyndighet för olja, kol och gas, utövar tillsyn över nätföretagen och naturgasmarknaden samt bevakar och analyserar elmarknaden. På samma gång som ett förändrat klimat ger andra förutsättningar och behov för energiproduktion måste också hänsyn tas till sårbarheten för energiförsörjning och eventuella anpassningsbehov.

Energimyndigheten

Folkhälsoinstitutet

Statens folkhälsoinstitut har som huvuduppgift att förbättra folkhälsan. Sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av insatser inom området ingår samt agerandet som ett nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet. Klimatförändringen har redan visat sig ha och kommer att få märkbara hälsoeffekter vilket föranleder åtgärder inom Folkhälsoinstitutets ansvarsområden.

Folkhälsomyndigheten (f.d. Folkhälsoinstitutet)

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) startade sin verksamhet den 1 juli 2011 och ska arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag. Myndigheten har tagit över många ansvarsområden från Fiskeriverket, som i samband med inrättandet av HaV lagts ner. Dessutom har HaV tagit över den största delen av ansvaret för havs- och sötvattensfrågor från Naturvårdsverket.

HaV har ansvaret för miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Myndigheten ska ge länsstyrelser och kommuner tillsynsvägledning i en rad olika frågor som till exempel vattenverksamhet, vattenskyddsområden och enskilda avlopp.

Andra uppdrag som regeringen gett myndigheten är att ha det övergripande ansvaret inom Helcom (konventionen om skydd för Östersjöns marina miljö) och OSPAR (konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten) samt att utveckla den nationella havsplaneringen.

Havs- och vattenmyndigheten

Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet inom det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring. Vår vision är att stärka den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Att jobba för en god jordbruksproduktion i ett förändrat klimat är en del av den visionen.

Jordbruksverket arbetar med klimatanpassning bland annat inom områdena vatten i odlingslandskapet, framtida behov av växtskydd och smittsamma djursjukdomar.

Jordbruksverket

Lantmäteriet

Lantmäteriet har som huvuduppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges fastigheter, mark och vatten. 

Här produceras och förvaltas geografisk information och fastighetsinformation som uppdrag dels från staten i form av anslag och dels som beställning från kund. Inom projektet KRISGIS arbetar man med frågor som rör säkerhet och risker för samhället. Projektet syftar även till en ökad samordning av den geografiska information som finns i samhället.
Lantmäteriet är en viktig aktör när det gäller att ta fram viktiga planeringsunderlag för klimatanpassningsarbetet.

Lantmäteriet

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket ska, som statlig myndighet, arbeta för att säkra livsmedel av hög kvalitet, bra livsmedelshantering och matvanor, samt samordna kontrollen av livsmedel och dricksvatten. Denna uppgift blir såväl viktigare som mer komplex i och med klimatförändringen.

Livsmedelsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB arbetar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och omfattar hela hotskalan och alla risknivåer, från små olyckor i vardagen till stora katastrofer. MSB har en samordnande roll över sektorsgränser och ansvarsområden. Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen, MSB tar inte över andra aktörers ansvar.

MSB har bl.a. uppdraget att i samverkan med berörda myndigheter och organisationer genom en nationell plattform förbättra samordningen av arbetet med att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor. MSB ansvarar för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot jordskred eller andra naturolyckor och driver en nationell databas över inträffade naturolyckor.

MSB har även i uppdrag att förse landets länsstyrelser och kommuner med översiktligt planeringsunderlag i form av översiktlig stabilitetskartering och översiktlig översvämningskartering.

MSB

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är central förvaltningsmyndighet på miljöområdet och verkets arbete ska syfta till att främja hållbar utveckling med utgångspunkt i de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen och strategierna. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet "Begränsad klimatpåverkan" och bidrar med expertkunskap gällande många frågor som rör klimatanpassning, t.ex. biologisk mångfald.

Naturvårdsverket bistår även med expertkunskap vid Sveriges medverkan i internationella sammanhang som t.ex. EU och den Europeiska miljöbyrån (EEA). Detta omfattar idag även klimatanpassning, t.ex. inom ramen för EU:s andra klimathandlingsprogram och klimatkonventionens femåriga handlingsprogram för klimatanpassning.

Naturvårdsverket

Post- och telestyrelsen

PTS är den myndighet som bevakar  elektronisk kommunikation och post, områden som är mer eller mindre klimatkänsliga. Begreppet elektronisk kommunikation inkluderar telekommunikationer, IT och radio.

Post- och telestyrelsen

Sametinget

Sametinget är en blandning av folkvalt parlament och statlig förvaltningsmyndighet med avgränsade och lagreglerade arbetsuppgifter. Det är främst rennäringens förändrade förutsättningar i ett förändrat klimat som berör Sametinget.

Sametinget

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transportsektorn. Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Verksamheten inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men hänsyn tas också till fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen.

Uppdraget kräver förståelse för effekterna och anpassningsbehov till klima-tets variationer idag och en framtida klimatförändring.

Sjöfartsverket

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens viktigaste uppgifter är rådgivning i skogsfrågor, tillsyn av skogsvårdslagen, tjänster inom skoglig verksamhet, stöd inom naturvårdsområdet och inventeringsverksamhet. Skogsstyrelsen verkar också för att nationella och internationella åtgärder vidtas i tillräcklig omfattning för att inte skogslevande arters fortlevnad eller skogsproduktionen ska hotas av klimatförändringar.

Skogsstyrelsen

Smittskyddsinstitutet

Smittskyddsinstitutet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar. Smittskydds-institutet har en viktig roll eftersom klimatförändringarna redan har och ytterligare kommer att förändra smittspridning och sjukdomstyper.

Smittskyddsinstitutet

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges expert- och tillsynsmyndighet i frågor som gäller socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso- och sjukvård. Klimatförändringen har redan (t.ex. genom ökad fästingförekomst) visat sig ha vissa hälsoeffekter vilket föranleder åtgärder inom Socialstyrelsens ansvarsområden. I framtiden kan även andra sjukdomsspridare gynnas och förekomsten av exotiska sjukdomar öka.

Socialstyrelsen

Statens fastighetsverk

Statens Fastighetsverks uppdrag inkluderar förvaltning av statens egendomar, inklusive skog och mark på ett långsiktigt hållbart sätt vilket även innefattar inverkan av ett förändrat klimat.

Statens Fastighetsverk

Statens geotekniska institut

SGI arbetar med frågor om mark och vatten i samband med planering och byggande, samt med forskning, rådgivning och information inom markanvändning, markbyggande, naturresursplanering och miljövård.

SGI har ett särskilt myndighetsansvar i skred- och rasfrågor samt stranderosion och skall som statens sakkunnigorgan i dessa frågor medverka till att minska riskerna i samhälle, risker som starkt påverkas av klimatet och klimatförändringarna.

Statens Geotekniska Institut

Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA, är ett veterinärmedicinskt kunskapscenter specialiserat på djurs sjukdomar och smittämnen samt hur de sprids mellan djur, till människan och i miljön. Klimatförändringarna har redan och kommer ytterligare förändra smittspridning och sjukdomstyper.

Statens veterinärmedicinska anstalt

Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI arbetar med hela transportsektorn, inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, beteenden samt vägkonstruktion, drift och underhåll. Detta är verksamheter som berörs av både dagens klimatvariationer och framtida klimatförändringar.

Statens Väg- och transportforskningsinstituts

Svenska kraftnät

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk, ansvarigt för stasnätet för elkraft och för den operationella driften av den svenska elförsörjningen. Svenska Kraftnät är beredskapsmyndighet inom elförsörjningen med uppgift att samordna elbranschens beredskapsåtgärder samt att fatta beslut om åtgärder i anläggningar.

Svenska Kraftnät är också den centrala dammsäkerhetsmyndigheten som följer utvecklingen inom området, verkar för att skador orsakade av höga flöden begränsas och visar på forskningsbehov. Svenska kraftnät har redan idag med klimatförändringarna som en del i sitt planeringsarbete för att säkra elförsörjningen.

Svenska Kraftnät

Sveriges geologiska undersökning

SGU är central myndighet för geologi och mineralfrågor, och förser kommuner, länsstyrelser, företag och myndigheter med information som underlag i miljöarbetet och för planering av infrastruktur. SGU svarar för det nationella miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet".

Sveriges Geologiska Undersökning

SMHI

SMHI tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. När det gäller att förutse översvämningar följer SMHI utvecklingen i landets vattendrag och varnar när bestämda varningskriterier uppnås.

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör SMHI översiktliga översvämningskarteringar för många vattendrag i Sverige. Vid Rossby Centre görs scenarier av det framtida klimatet i norra Europa.

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en myndighet som hör till Näringsdepartementet och som arbetar för att skapa fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.

Myndigheten driver flera program och gör insatser som utgår från regionala förutsättningar och som ska utveckla lands- och glesbygden. Arbetet består bland annat av att förenkla för företag och entreprenörer, samla kunskap om tillväxtarbete och att samordna utvecklingsarbetet i regionerna.

Tillväxtverket samarbetar med andra myndigheter och organisationer för att underlätta företagandet i landet och tillgängliggöra information samt förenkla regler. Målet är en långsiktig hållbar tillväxt vilket är en samhällsstrategi som innebär att utvecklingen måste ske utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Tillväxtverket

Trafikanalys

Trafikanalys är sedan 1 april 2010 en kunskapsmyndighet som har i uppdrag att förse beslutsfattare med relevant kunskapsunderlag. Myndigheten analyserar transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar utifrån ett perspektiv som är samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Trafikanalys

Trafikverket

Trafikverket (ersätter Banverket och Vägverket) Trafikverket är den myndighet som sedan sin tillkomst den 1 april 2010 ansvarar för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Uppdraget kräver förståelse för anpassningsbehovet till dagens klimatvariationer liksom för en framtida klimatförändring

Trafikverket

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor. De utformar regler och ger tillstånd, till exempel körkort och certifikat. Myndigheten ser till att det finns ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.

Transportstyrelsen
Artikel senast uppdaterad 01 februari 2011
Skriv ut
Tipsa
Stäng
Tipsa en vän

*Obligatoriskt fält