November 2014 – Mycket högt vattenstånd i Siljan och Storsjön

Mycket regn på redan vattenmättad mark gav höga flöden i Dalälven, Byälven samt delar av Värmlands, Örebro och Västra Götalands län. Vattenståndet i Siljan och Storsjön steg till mycket höga nivåer.

Vattenföring

Liksom i slutet av oktober föll mycket regn i början av november i delar av landet. Marken var redan mättad vilket medförde höga flöden i Dalälven nedströms Siljan, Byälven, sjörika vattendrag i östra Värmlands och västra Örebro län samt i nordvästra delarna av Västra Götalands län. Flödena sjönk sedan mot slutet av månaden.

Ett kraftigt regn över sydöstra Götaland den 5 gjorde att flödet steg i vattendragen där, dock inte till mycket höga nivåer. På Gotland var flödet mycket under det för månaden normala. På många håll i landet syns en ökning av flödet i slutet av månaden efter rikligt regn den 24-25.

I östra Svealand och stora delar av södra Norrland var flödet nära det normala. I norra Norrland minskade flödet under månaden och var på en del håll mycket lågt.

Vattenföring vid 20 mätstationer i november 2014. (408 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenståndet i oktober var mycket över det för årstiden normala i Storsjön och Siljan och det fortsatte att stiga i november. Kulmen nåddes i Storsjön den 5-6 och i Siljan 8-13. Även i Vänern, Mälaren och Hjälmaren var vattennivån stigande men i Mälaren och Hjälmaren var nivåerna nära det normala medan de i Vänern var höga. Vätterns vattennivå var nära medelnivån för månaden.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar november 2014. (74 kB, pdf)
 

Snötillgång

Götaland, större delen av Svealand och stora delar av södra Norrland hade övervägande barmark. Snöns vatteninnehåll var tämligen lågt förutom i några mindre områden i fjällkedjan.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna var under eller mycket under de normala för årstiden i norra Norrland och södra Småland och Blekinge. Övriga delar av Sverige hade nivåer nära eller över de normala utom i sydvästligaste Norrland samt västra Svealand där nivåerna var mycket över de normala.

I de områden där nivåerna var under eller mycket under de normala kan problem uppstå med vattentillgången. Detta gäller främst i grunt grävda brunnar.

Grundvattennivåerna har sedan oktober i allmänhet stigit med 10–110 cm. I norra Norrland och delar av östra Norrland samt på enstaka platser i sydöstra Småland har nivåerna sjunkit med 2–35 cm.

.