November 2013 – Stigande vattennivåer och grundvatten

De tidigare mycket låga grundvattennivåerna och vattennivåer i sjöar har på de flesta håll stigit under november.

Vattenföring

Vattenflödena har flera månader varit låga i södra Sverige. På många håll har de nu stigit till normala nivåer, medan de i andra delar fortfarande är låga. I Blekinge, Södermanland, Uppland och södra Småland är flödena generellt låga, men låga flöden förekommer även på andra håll. I vattendrag som rinner genom många sjöar, som Nyköpingsån och de övre delarna av Helge å, steg de låga flödena inte så mycket under november.

I Norrland har flödena hela månaden varit normala för årstiden.

Vattenföring vid 20 mätstationer i november 2013.

Vattenstånd

Vattennivåerna i de stora sjöarna steg under november. Vattennivån i Vänern och Hjälmaren är dock fortsatt låga. Även i de småländska sjöarna, där nivån under flera månader varit extremt låg har vattenstånden stigit. Nivåerna är dock fortfarande låga.


Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar november 2013.

Snötillgång

Stora delar av Norrland har haft ett varaktigt snötäcke under november. I de norra delarna var snöns vatteninnehåll större än normalt.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna var under eller mycket under det normala för årstiden i de östra delarna av Götaland och Svealand, i norra Svealand och sydligaste Norrland samt ett område i mellersta Norrland. Övriga delar av Sverige hade nivåer nära eller över de normala.
I de områden där nivåerna var under eller mycket under de normala kan problem uppstå med vattentillgången. Detta gäller främst i grunt grävda brunnar.

Grundvattennivåerna har sedan oktober i allmänhet stigit med 10–120 cm. I nordligaste Norrland samt på enstaka platser i Mälardalen samt södra Götaland har nivåerna sjunkit 5–15 cm.