Mars 2013 - Låga vattenflöden i södra Sverige

Under mars har flödena sjunkit i vattendragen i södra Sverige. I slutet av månaden var de mycket låga för årstiden, speciellt i de västra delarna.

Vattenföring

Mars månad var ganska nederbördsfattig och snösmältningen var relativt liten. Detta ledde till att flödena i de flesta vattendrag sjönk under månaden. I små och medelstora vattendrag i Götaland och Svealand var flödena låga för årstiden, särskilt i de västra delarna. På många håll var flödena i slutet av mars bland de lägsta som uppmätts vid den här tiden på året. De var dock högre än de lägsta flöden som förekommit sommartid.

I Norrland var vattenflödena normala eller något över det normala för årstiden.

Vattenföring vid 20 mätstationer i mars 2013.

Vattenstånd

Vattennivån i Vänern och Vättern låg i början av månaden på en hög nivå men sjönk sedan snabbt och var i slutet av månaden ungefär normal för årstiden. I Storsjön, Hjälmaren och Mälaren var vattennivån lägre än den normala för mars.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar mars 2013.

Snö

Under mars har snötäcke funnits i större delen av landet. En viss snösmältning skedde i början av månaden och under de sista dagarna, men det ledde inte till någon större flödesökning i vattendragen.

Snöns vatteninnehåll var större än det normala i östra Svealand, längs södra Norrlandskusten samt i delar av nordöstra Norrland. Mindre snö än normalt fanns i västra Svealand, delar av Jämtland, södra Lappland och västra Medelpad.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna har sedan februari i allmänhet sjunkit med 5–30 cm. På enstaka platser i östra Svealand och Götaland samt längst i söder har nivåerna stigit med 5–25 cm.

Sverige dominerades av nivåer för årstiden nära och över de normala. Nordöstra Norrland hade nivåer mycket över de normala. I större delen av västra Götaland var nivåerna mycket under och under de normala.

Grundvattensituationen var god i större delen av landet. Där nivåerna är mycket under och under de normala kan det dock bli problem med vattentillgången i grunda grävda brunnar.