Januari 2012 - Höga flöden i södra och västra Götaland

Under månadens första del var flödena höga i många vattendrag i södra och västra Götaland. Flödena minskade sedan i slutet av januari.

Vattenföring

I södra Sverige var inledningen av januari mild och nederbördsrik. Marken var mättad på vatten efter tidigare regn. Detta gjorde att vattenflödena steg i Götaland och Svealand, framförallt i de södra och västra delarna av Götaland. Flödena var höga i många små och medelstora vattendrag, men även i de stora vattendragen Mörrumsån, Ätran, Viskan och Upperudsälven.
 
Under andra delen av januari var vädret kyligare med minusgrader i nästan hela landet. Flödena minskade då och på de flesta håll var flödena normala eller något över de normala i slutet av månaden.

I Norrland var flödena hela månaden normala eller något över de normala för januari.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar januari 2012

Snötillgång

I mitten av januari fanns ett sammanhängande snötäcke i hela Norrland och stora delar av Svealand. Snö fanns även på en del håll i Götaland.

I delar av Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten var snöns vattenvärde över det normala för januari. I snötäckta delar av Sveland och Götaland, i Gästrikland samt i nordligaste Lappland var snöns vattenvärde under det normala. Övriga delar av landet hade normalt vattenvärde.

Grundvattennivå

Mellersta Norrlands kustland, södra Norrland och nordöstra Svealand, samt ett område i sydöstra Götaland hade för årstiden grundvattennivåer nära de normala. Övriga Sverige hade nivåer över eller mycket över de normala.

Grundvattennivåerna har sedan december sjunkit med 10 - 30 cm i större delen av Norrland och nordvästra Götaland. I östra Svealand och södra Götaland steg nivåerna med 20 - 50 cm.

Grundvattensituationen är för närvarande god i praktiskt taget hela landet. Några särskilda problem med vattentillgången förväntas inte de närmaste månaderna.