December 2011 - Mycket höga flöden i Ätran

I mitten av december var flödet i Ätran mycket högt, med en återkomsttid* på drygt 10 år. I Ätrans biflöde Assman hade flödet en återkomsttid på ca 25 år.

Vattenföring

I början av december föll rikligt med nederbörd i delar av västra Götaland, vilket gjorde att marken blev mättad. När ytterligare upp mot 50 mm regn föll den 9 december ledde det till höga flöden i många vattendrag.
 
Sjuhäradsområdet drabbades av översvämningar, både i små vattendrag samt i Viskan och i Ätran. Även Göteborg drabbades, där samverkan mellan högt vattenstånd i havet och högt flöde i Säveån gav översvämningsproblem.

Vattenflödet i Ätran fortsatte att stiga och kulminerade den 13 december. Flödena hade då en återkomsttid* på drygt 10 år. Det var främst Svenljunga som drabbades av översvämningar.
 
De nedre delarna av ån hade högre flöden i december 2006, men för de övre får man gå tillbaks till februari 1990 för att hitta högre vattenflöden.

Flödet i Ätrans bigren Assman hade en återkomsttid* på ca 25 år. Vid SMHI:s mätstation i Assmebro uppmättes
ca 65 m³/s, vilket är det högsta flöde som uppmätts sedan april 1951.

I övriga delar av Götaland samt i Sveland var vattenflödena nära de normala för månaden. I Norrland var flödena något över de normala.

*Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.

Flödesdrabbade större vattendrag december 2011.
Flödesdrabbade större vattendrag december 2011. Förstora Bild

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar december 2011

Snötillgång

I mitten av december fanns ett snötäcke i nordvästra Svealand samt i Norrland förutom det södra kustområdet. I Sveland, Gästrikland, Härjedalen och Lappland var snöns vattenvärde mindre än det normala. I övriga snötäckta delar av Norrland var vattenvärdet nära det normala.

Grundvattennivå

Den senaste tidens nederbörd i kombination med milt väder har medfört att grundvattennivåerna var över eller mycket över de normala för årstiden i stora delar av landet. Endast ett mindre område i norra Svealand och södra Norrland hade nivåer under de normala.

Grundvattennivåerna har sedan november stigit med 10-40 cm i Götaland och Svealand. I större delen av Norrland har nivåerna sjunkit med 10-20 cm. Vid den tiden på året brukar nivåerna sjunka i hela landet.

Grundvattensituationen är för närvarande god i praktiskt taget hela landet. Några särskilda problem med vattentillgången förväntas inte de närmaste 2-3 månaderna.