November 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Snömagasinet var normalt eller över det normala för årstiden i större delen av Norrlands inland och fjälltrakter. Vattenföringen har under månaden varit den normala för årstiden i vattendragen i Götaland.

Vattenföring

Vattenföringen har under månaden varit den normala för årstiden i vattendragen i Götaland med en liten ökning de sista dagarna.

I Svealand och södra Norrland, speciellt i de östra delarna, har vattenföringen varit under eller något under den normala. I övriga delar av Norrland, där den mesta nederbörden har fallit som snö, har vattenföringen varit svagt sjunkande men normal för årstiden.

Snötillgången

Ett sammanhängande snötäcke fanns nu i Norrland, förutom delar av Hälsinglands och Gästriktlands kustland, samt i större delen av nordvästra Svealand.

Snömagasinet var normalt eller över det normala för årstiden i större delen av Norrlands inland och fjälltrakter, medan i södra Norrlands kustland var det mindre än normalt. De snötäckta delarna av nordvästra Svealand hade mindre snö än vad som är normalt för årstiden.

Grundvattennivån

Södra halvan av Norrland och hela Svealand hade grundvattennivåer under eller mycket under de normala. Nivåer över de normala fanns i nordligaste delen av Norrland. I resten av landet var de nära de normala.