Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Oktober 2013 – Lite vatten i södra Sverige

Hydrologi

Vattenflöden, vattennivåer, markvattenhalter och grundvattennivåer var alla ovanligt låga i södra Sverige under oktober månad. Mest extrem var vattennivåerna i sjöar i södra Småland.

Senast uppdaterad:

September 2013 – Varmt i norr och torrt i söder

Meteorologi

September började varmt, men i mitten av månaden slog temperaturen om och hösten nådde nästan hela landet innan månadens slut.

Senast uppdaterad:

September 2013 - Små vattenståndsvariationer

Oceanografi

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Flera lågtryckspassager gav upphov till signifikanta våghöjder på över 2 meter varav den högsta var 3,5 meter. Ytvattentemperaturerna var homogena runt hela Sverige och något över de …

Senast uppdaterad:

September 2013 – Mycket höga flöden i Ångermanälven

Hydrologi

Stora regnmängder medförde höga och mycket höga flöden i södra och mellersta Norrland. I delar av södra Sverige var flödena i stället mycket låga.

Senast uppdaterad:

Augusti 2013 – Lokalt rekordblött

Meteorologi

Jämfört med juli blev augusti inte alls lika fin på de flesta håll i landet. Kraftiga skyfall i södra Norrland gjorde att månaden där lokalt blev rekordblöt.

Senast uppdaterad:

Augusti 2013 - Små vattenståndsvariationer

Oceanografi

Medelvattenstånden för augusti var något över de normala och variationerna var små. Vid några tillfällen under månaden registrerades signifikanta våghöjder på över 2 meter, den högsta var 2,8 meter och noterades vid …

Senast uppdaterad:

Augusti 2013 – Låga vattenflöden i Götaland och Svealand

Hydrologi

Under augusti har vattenflödena på de flesta håll i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten varit lägre än normalt.

Senast uppdaterad:

Juli 2013 - Tillfälligt vällde kallt vatten upp vid Norrlandskusten

Oceanografi

Inledningsvis var temperaturfördelningen ganska jämn mellan Östersjön och Bottniska viken. Situationen ändrades markant i samband med uppvällning av kallt djupvatten längs Norrlandskusten i mitten av månaden.

Senast uppdaterad:

Juli 2013 – Låga flöden i stora delar av Sverige

Hydrologi

Små nederbördsmängder gav låga flöden i stora delar av Sverige. Vattenstånd och markvattenhalt nära månadsmedelvärdet.

Senast uppdaterad:

Juli 2013 – Långvarig sommartorka i södra Sverige

Meteorologi

De flesta anser nog att årets juli ur semestersynpunkt överträffar fjolårets julimånad. Men det var till priset av en långvarig torka i södra Sverige som till slut upplevdes besvärande. Ett par regnområden under de avslutande julidygnen gjorde dock …

Senast uppdaterad:

Kategorier

År