Klimatindikator – antal dagar med snötäcke

Hur antalet dagar med ett snödjup på minst 1 cm har varierat på 37 stationer under perioden 1950/51 till 2018/19 presenteras. 

För Sverige som helhet var snösäsongen vintern 1969/70 längst. Denna snösäsong var speciellt lång i framförallt Götaland och Svealand men även i södra Norrland.

Staplarna visar säsongsmedelvärdet för de 37 utvalda stationerna (se karta) med långa serier. Den röda kurvan i figuren är en utjämnad kurva som ungefär motsvarar medelvärdet under 10 år.

Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1950/51 - 2018/19. Medelvärde från 37 stationer i Sverige.
Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1950/51 - 2018/19. Medelvärde från 37 stationer i Sverige. Förstora Bild

Norra Norrland

I norra Norrland var snösäsongen vintern 1968/69 som var längst och snösäsongen var kortast vintern 1953/54. 

Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1950/51 - 2018/19.
Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1950/51 - 2018/19. Medelvärde från 11 stationer i norra Norrland. Förstora Bild

Södra Norrland

I södra Norrland ser vi att de tre vintrarnas snösäsonger 2013/14, 2014/15 och 2015/16 har varit de kortaste under perioden. Den längsta snösäsongen var vintern 1980/81.

Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1950/51 - 2018/19.
Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1950/51 - 2018/19. Medelvärde från 7 stationer i södra Norrland. Förstora Bild

Svealand

I Svealand var det några snösäsonger i mitten av 1970-talet och kring 1990 som var relativt korta, drygt 60 dagar. Under andra vintrar kan snösäsongen vara dubbelt så lång som senast 2012/13. Den allra längsta snösäsongen i Svealand och Götaland var vintern 1969/70.

Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1950/51 - 2018/19.
Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1950/51 - 2018/19. Medelvärde från 7 stationer i Svealand. Förstora Bild

Götaland

Antal dagar med snötäcke varierar mycket från vintern till vinter i Götaland. Vissa vintrar är snösäsongen mycket kort som kring 1990 med bara 10-20 dagar i genomsnitt för de 12 stationerna i Götaland. Andra vintrar kan det vara ett snötäcke i över tre månader.

Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1950/51 - 2018/19.
Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1950/51 - 2018/19. Medelvärde från 12 stationer i Götaland. Förstora Bild

Summering

Det förefaller som antal dygn med snötäcke har hamnat på en lägre nivå från ca 1989/90 i jämförelse med tidigare vintrar. Det är speciellt märkbart i södra halvan av landet. Den relativa variationen mellan olika vintrar är större i söder än i norr.

Kommentar

Kartan visar 37 stationer med serier från vintern 1950/51 - 2018/19.
Kartan visar 37 stationer med serier från vintern 1950/51 - 2018/19. Blå linjer visar gränsen mellan Götaland, Svealand, södra Norrland och norra Norrland. Förstora Bild

En sammanställning har gjorts av antal dagar med snötäcke under perioden 1904/05 -2018/19 för alla SMHIs stationer. Det visade sig dock att det var bara var möjligt att ta fram kompletta serier från 1950/51 och då enbart från 37 stationer, se karta.

För att göra serierna kompletta har vi varit tvungna koppla ihop ett antal närliggande stationer, exempelvis gjordes mätningarna i Gäddede fram till 2007/08 men därefter har data från Håkafot utnyttjats.