Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Växtplanktonsituationen 2012

Oceanografi

I Västerhavet uppmättes höga halter av kiselalger under våren. Cyanobakterier förekom i Östersjön under sommaren, men de stora ytansamlingarna uteblev i år.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2012

Oceanografi

Vintern 2012 inleddes med höga vattenstånd följt av sjunkande nivåer. Under våren och sommaren pendlade nivåerna kring det normala för att återigen stiga under hösten. Året avslutades med låga vattenstånd, orsakat av nordostliga …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2012

Oceanografi

De högsta vågorna 2012 förekom i början av året. Då uppmättes den högsta signifikatna våghöjden som registrerats i svenska vatten. Under sommarhalvåret var det ganska beskedliga vågor och till hösten observerades återigen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2012

Oceanografi

Årets summerade utflöde var mer än dubbelt så stort som inflödet. Det ackumulerade flödet ut ur Östersjön 2012 var högre än medelvärdet och högre än år 2011. Några små inflöden i februari och december ledde …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2012

Hydrologi

2012 var ett nederbördsrikt år och det avspeglas också i de stora sjöarnas vattennivåer. Sjöarna har inte någon gång under året haft låga nivåer. Däremot har vattenståndet i Vänern, Vättern och Mälaren …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Flödesåret 2012

Hydrologi

Det allvarligaste flödestillfället i landet under 2012 var när Emåns biflöde Silverån drabbades av översvämningar i juli. Även i samband med vårfloden och under hösten förekom extrema flöden i olika delar av landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenföring 2012

Hydrologi

År 2012 var ett nederbördsrikt år och det avspeglas också i vattenflödena. De var över lag över de normala och vid många tillfällen förekom höga flöden i olika delar av landet.

Publicerad: Senast uppdaterad: