Skyfallsväg i Karlstad

När en gata i Karlstad skulle förnyas tog kommunen tillfället i akt att klimatanpassa en del av gatan mot översvämningar, genom att bygga om den till en så kallad skyfallsväg. Den v-formade skyfallsvägen leder bort vatten vid skyfall för att förhindra att fastigheter utmed gatan blir översvämmade. Tack vare skyfallsvägen är nu översvämningsrisken mycket lägre. 

I framtiden väntas klimatförändringarna orsaka mer regn, ibland i form av skyfall. Det leder till att översvämningsrisken ökar i många städer. I Karlstad, som i andra städer i Sverige, uppstår denna risk när stadens dagvattensystem inte klarar av att hantera de stora mängderna vatten. Översvämningsrisken förvärras av att Karlstad har områden som är låglänta och ibland saknar avrinning, vilket gör dessa områden i staden ännu känsligare vid kraftiga regn.

Skyfallsvägen som lösning mot översvämningar

En av gatorna i ett industriområde i Karlstad, Sågverksgatan, och dess VA-ledningar var i stort behov av att förnyas. I samband med projekteringen av den norra delen av gatan fick kommunen idén att klimatanpassa den delen för att minska översvämningsrisken. Lösningen blev den så kallade skyfallsvägen.

Hur fungerar skyfallsvägen?

Gatan är utformad så att vatten som det inte finns kapacitet för i dagvattenledningarna och som samlas på gatan avleds ytledes ut i Klarälven. Det förhindrar översvämningar i fastigheter utmed gatan. Gatans utformning har två huvudprinciper: att gatan är v-formad utmed gatans mittlinje, samt att gatan lutar in mot en lågpunkt på gatan. Utformningen gör att vattnet först rinner mot lågpunkten, där det finns en gång- och cykelväg som har utformats på samma sätt. Gång- och cykelvägen leder vattnet vidare från lågpunkten till ett grön-/grusområde bredvid Klarälven, där vattnet slutligen rinner ut i Klarälven.

V-formen skyfallsväg
Skyfallsvägens v-form. Gatans v-form gör att regnvattnet rinner mot gatans mittlinje. Illustration Ramböll

Kostnader

Den ordinarie ombyggnaden av Sågverksgatan, inklusive gatans VA-system, medförde en slutkostnad på 20,4 milj kr. Det inkluderar merkostnaden för klimatanpassningen på 1,5 milj kr.