Förnyelse av ledningsnät för vatten och höjda taxor i Kalmar

Kalmarregionen har redan idag problem med vattenbrist under sommartid, något som kan förvärras i ett framtida klimat. För att säkra vattentillgången ökade Kalmar Vatten takten på förnyelsen av ledningsnätet vilket bland annat minskade läckaget. Finansiering skedde genom en successiv höjning av VA-taxan för abonnenterna.

Klimatscenarier visar att låga grundvattennivåer samt låga nivåer i sjöar och vattendrag kan bli vanligare i Kalmarregionen i framtiden. Viktiga samhällsfunktioner såsom till exempel sjukvård och livsmedelsindustri är beroende av att tillräckligt mycket rent vatten finns tillgängligt. En allvarlig brist kan leda till att en krissituation uppstår i samhället.

Eftersatt underhåll av VA-nätet

I Kalmar kommun har underhållet av VA-nätet varit eftersatt under många år vilket bland annat har resulterat i läckande rör. En stor del av det renade dricksvattnet från vattenverken gick därigenom förlorat på vägen ut till konsumenterna. I genomsnitt förlorades runt 20 % av vattenmängden per år mellan 1997-2008.

Ledningsförnyelse

2008 ökade Kalmar Vatten kraftigt takten på att förnya ledningsnätet. Målet var att ca 10 000 meter ledning bör bytas ut varje år. Bedömningar av ledningarnas ålder, material och skick bestämmer prioriteringsordningen för förnyelsen enligt den framtagna saneringsplanen. Detta för att fokusera på de områden där risken för uppkomst av driftstörningar är som störst. Förnyelsen av ledningsnätet innebär att mindre vatten går förlorat i läckage och större del av vattnet når konsumenterna.

Ledningsförnyelse sker för hela VA-nätet, både dricksvattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar byts ut. För att klara framtida ökade vattenmängder passar Kalmar Vatten också på att höja kapaciteten på ledningsnätet, främst på dagvattenledningarna. Samtidigt arbetar bolaget med kvalitetsutveckling för att öka ledningarnas livslängd.

Finansiering

För att kunna genomföra ledningsförnyelsen höjde Kalmar Vatten VA-taxan för sina abonnenter. Taxan höjdes successivt med totalt runt 40 % mellan åren 2008-2013. Avgiften landade på en för Sverige genomsnittlig nivå.