Bevattningsdamm Nyplings gård

En bevattningsdamm gör det möjligt att utveckla verksamheten på den gotländska gården.

Gården ligger 17 km utanför Visby i Lokrume. På gården bedrivs växtodling på 170 ha mark. Man har nu investerat i en bevattningsdamm för att kunna utveckla verksamheten också med grönsaksodling och mer kretsloppsinriktad odling. Gårdsbutik finns med bland annat närproducerade grönsaker, sparris och rotfrukter efter säsong.

Med möjligheten att bevattna grödorna uppnås maximal effekt av övriga åtgärder som exempelvis gödsling.

För att anlägga bevattningsdammen togs först skogen bort och marken användes som åker under ett år. Dammen anlades 2013-2014 med varierande djup, i enlighet med de naturliga förutsättningarna. Halva dammen är ca 7 meter djup och den andra halvan endast 1 meter djup. Lera har lagts i botten och tätning har gjorts mot berget på vissa ställen.

Bevattningsdam med torra stränder
Bevattningsdamm vid Nyplings. Fotot taget i september 2016 då de grundare delarna av dammen är torrlagda. Till vänster syns en skyddsvall mot väg.

Lagringsvolymen uppskattas till 70 000 m3.  Dammen täcker cirka fyra hektar inkluderat dammvallen. Själva vattenspegeln är vid fyllnad cirka tre hektar.  Det bevattnade området är 90 hektar. För att minska energiåtgången då dammen fylls är den nedgrävd och kan självfyllas till 80%.

Av schaktmassorna på 90 000 m3 kunde 15 000 m3 säljas som sand.

Ekonomi

Dammen kostade knappt 1,3 miljoner kronor och pumpen med 1,5 km ledningar och maskiner cirka 700 000 kronor. Från Länsstyrelsen söktes och erhölls medel via Landsbygdsprogrammet. Man fick 800 000 kronor i stöd för dammen och 150 000 kronor för de övriga kostnaderna.

Tillstånd

Länsstyrelsen hade inget att anföra mot dammen och gav gott stöd i processen. För att få anlägga dammen krävde Trafikverket sex meters avstånd från vägkant till dammvall och att den skulle ligga minst 1,25 meter över vägbanan av säkerhetsskäl för trafiken.