Havsnivå

Klimatförändringarna medför att havet stiger, vilket leder till skador på bland annat bostäder, vägar och samhällsviktig verksamhet. Här presenteras hur Sveriges kuststräcka kan påverkas av den framtida havsnivåhöjningen.

När temperaturen i atmosfären stiger blir också havet varmare. Då utvidgar sig havsvattnet och tar mera plats, så kallad termisk expansion. En global uppvärmning leder även till att glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs på. Följden blir en global höjning av medelvattenståndet i havet. Effekterna av den globala havsnivåhöjningen blir mest märkbara i södra Sverige, där landhöjningen är mycket liten, medan effekterna är desto mindre i norra Sverige där landhöjningen är stor.

Hur mycket och hur snabbt havet stiger beror på hur mycket klimatet förändras, och alltså på hur koldioxidutsläppen utvecklas. FNs klimatpanel, IPCC, har sammanställt forskning kring klimatets utveckling och har utvecklat en serie med möjliga så kallade RCP-scenarier. Det är dessa scenarier som ligger till grund för det arbete som presenteras här.

Visualisering Sveriges kust
Karttjänsten visar det framtida medelvattenståndet längs Sveriges kust.

Kartvisningstjänst för framtida havsnivåer (SGI)
Vägledning kartvisningstjänst framtida havsnivåer

Karttjänst visar framtida havsnivå

Karttjänsten visar det framtida medelvattenståndet längs Sveriges kust. Den ger en indikation om vilka områden som kan vara sårbara, och där hänsyn bör tas till stigande vattennivåer. Det är viktigt att komma ihåg att kartan inte visar effekter av stormar eller andra tillfälliga höjningar av vattenståndet. I kartan kan du välja mellan tre olika utsläppsscenarier (RCP-scenarier), samt mellan att visa effekterna vid år 2050 eller år 2100. Förhandsvalen på kartan är år 2100 och RCP-scenario 8,5, det vill säga det scenario som motsvarar det som i dagsläget ligger närmast de uppmätta trenderna i koncentration av växthusgaser.

Fram till år 2050 är skillnaderna mellan de olika klimatscenarierna små. Detta ger ett stabilt beslutsunderlag som möjliggör ett klimatanpassningsarbete som kan förhindra skador och förluster. Efter år 2050 blir resultaten mer beroende av vilket scenario som väljs. När konsekvenserna blir betydande bör högre scenarier övervägas som planeringsunderlag. Dessutom måste alltid hänsyn tas till stormeffekter.

Det är viktigt att komma ihåg att även om projektionerna stannar vid år 2100, så innebär det inte att havet slutar att stiga då. Enligt scenarierna fortsätter nivåökningen även efter år 2100.

Denna karttjänst finns på en visningstjänst på webbplatsen för Statens geotekniska institut. Här går det även att hitta andra relaterade karttjänster.

Om projektet

Havsnivåprojektet är ett treårigt projekt som startade 2015. Det finansieras genom regeringsanslag 1:10 klimatanpassning. Projektets syfte är att tillhandahålla information kring havsnivåhöjning kring Sveriges kust, för att öka förståelsen hos allmänheten och för att tillhandahålla underlag för beslutsfattande vid till exempel kommuner och länsstyrelser.

Projektets resultat presenteras i två steg. I det första steget, i juni 2017, presenteras medelvattenstånd runt Sveriges kust i ett framtida klimat, givet att medelvattenståndet längs Sveriges kust stiger i samma takt som det globala medelvärdet. Detta visualiseras genom en karta, där du kan zooma in på den kuststräcka som intresserar dig. Kartan vänder sig till dig som är intresserad av den framtida medelvattennivån och ger en indikation om vilka områden som kan vara sårbara.

Projektets andra del består av en metod för att beräkna vattennivåerna vid mycket kraftiga stormtillfällen och där lokala effekter såsom stuvning bidrar till en ytterligare temporär höjning av vattenståndet. Resultat kommer att presenteras för SMHIs oceanografiska mätstationer. Metoden och resultaten vänder sig främst till dig med ett planeringsansvar, och kan användas som underlag för planeringsbeslut.

Forskning och klimatanpassning

Den vetenskapliga förståelsen för klimatets påverkan på havet utvecklas hela tiden. Ny forskning pekar på att avsmältningen av de stora landisarna sker snabbare än vad IPCCs scenarier visar. Detta är viktiga resultat som SMHI följer. Den information som presenteras här kan komma att uppdateras med nya forskningsresultat då detta blir aktuellt.

Just nu är takten på den globala havsnivåhöjningen drygt 3mm/år globalt. I SMHIs mätningar kan vi se att havets nivå stiger också i Sverige. Redan idag drabbas svenska kustsamhällen vid extrema väderförhållanden. De påverkas på många sätt, till exempel genom att bostäder, vägar och samhällsviktig verksamhet översvämmas och skadas. När havets medelnivå stiger kommer extremväder, som till exempel stormar, att få större effekter än vad de har idag. Genom att arbeta med klimatanpassning kan vi ta hänsyn till dagens och framtidens klimat och bygga ett mer hållbart samhälle.

Men klimatet är inte statiskt, utan förändras hela tiden. Klimatanpassningsarbete bör göras med målsättningen att vara flexibel och kunna hantera ett klimat i förändring snarare än ett visst statiskt läge. Forskningen gör hela tiden framsteg, och dessutom utvecklas projektionerna allteftersom effekterna av lokala, nationella och globala policyval blir tydliga.