Om Rossby centre klimatscenariokartor

Kartor levereras antingen för hela Europa eller enbart för Skandinavien. Till grund för varje karta ligger modellens utdata för det angivna gridnätet där den horisontella upplösningen är ca 50 km . Det använda programmet som genererar kartorna interpolerar dessa data och beräknar de konturlinjer som syns i bilderna.

I varje figur har vi skrivit in figurens namn och datum då den är genererad så att de skall vara lätta att identifiera. Figurens namn anger version av gobal och regional modell tillsammans med utsläppsscenario, tidsperiod och vilket index som avses. Denna information ligger så att den lätt går att skära bort om man vill använda bilderna utan störande information i exv. presentationsmaterial eller skrifter. I varje karta finns också en färgskala med angivande av den aktuella enheten.

De använda färgskalorna till kartorna har tagits fram så att vi försöker hålla enhetliga färger för varje variabel. Ibland har det dock inte gått att ha exakt samma färgskalor under olika årstider varför dessa kan skilja sig något. Däremot har alla kartor för ett visst index och en viss årstid (eller månad) samma färger så att man skall kunna göra jämförelser för olika drivande globala modeller och olika utsläppsscenarier.

Då RCA inte beräknar alla variabler för alla områden saknar en del index information över hav och några av de större sjöarna (Vänern och Ladoga). Omvänt gäller att en del öar inte kommer med som landområden exempelvis Öland, Åland och Ösel. Gotland är lite speciellt då det finns med i resultaten från RCAO men inte i resultaten med RCA3. Denna skillnad beror på att vi använt snarlika men ändå olika gridnät i de simuleringarna. På samma sätt ger de två olika gridnäten lite olika utseende på kustlinjer och sjöar. Vi har även valt att maska bort havsområden för några andra index där vi bedömt intresset vara litet. T.ex. visas inte vegetationsperiodens längd eller graddagar över hav.