Om webbapplikationen för nedladdning av klimatscenariodata

Allmän information

Klimatmodeller producerar väldigt stora datamängder. Data lagras i binära format (t.ex. GRIB, netCDF) som inte är så utbredda. För att kunna använda dessa behövs vanligen installation av ett program som kan tolka sådana format.

Syftet med webbapplikationen för nedladdning av scenariodata är att användaren skall kunna ladda ner delar av de ursprungliga datafilerna. Därigenom kan användaren välja den variabel, det område och den tidsperiod denne är intresserad av och behöver inte ladda ner stora mängder irrelevant data.

Dessutom ger applikationen möjlighet att konvertera data till ett textformat som kan läsas av "vanliga" program, som t.ex. en textredigerare eller Microsoft Excel.

Om koordinatsystem

I den regionala klimatmodellen RCA används ett roterat koordinatsystem. Det innebär nord- och sydpolen i koordinatsystemet inte ligger på samma platser som den geografiska nord- och sydpolen. Det gör man för att få ett så jämnt avstånd mellan modellens longituder och latituder som möjligt, och uppnå en jämn upplösning i modellområdet. När man använder resultaten i ett reguljärt grid behöver de först transformeras till ett lämpligt koordinatsystem.

Webbapplikationens karta baseras på RCA-modellens roterade koordinatsystem. Men muspekarens aktuella position visas både i modellens roterade koordinatsystem och i "vanliga" WGS84-koordinater. På detta sätt bör det vara möjligt att finna en punkt på kartan baserat på dess longitud-latitud i WGS84.

Webbapplikationens textformat innehåller också "vanliga" WGS84-koordinater. netCDF-filerna använder modellens roterade koordinatsystem, men inkluderar fält med WGS84-koordinater för varje beräkningsrutas mittpunkt.

Att välja område

Kartan kan användas för att definiera det område man är intresserad av. Håll ned vänster musknapp och dra över kartan för att rita en rektangel. Hörnens koordinater kommer att överföras till motsvarande fält i formuläret nedanför kartan.

För att visa modellområdet, beräkningsrutorna och/eller beräkningspunkterna i kartan, kryssa i motsvarande ruta.

Det finns även verktyg för att zooma och panorera kartan. Dessa beskrivs på nedladdningssidan.

Att välja dataformat

NetCDF (network Common Data Form) är en uppsättning mjukvarubibliotek och maskinoberoende dataformat som stöder skapande, åtkomst och delning av vektororienterad vetenskaplig data (fritt översatt från http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/). För att använda netCDF-filer behövs vanligen mjukvara från tredje part. Till exempel stöds netCDF av senare versioner av ESRI ArcGIS. Det finns även ett antal fria verktyg för att titta på och/eller manipulera netCDF-filer. Ett bra ställe att börja med netCDF är Wikipedia.

Textformatet erbjuder data i en textfil med "vanliga" WGS84-koordinater. Detta kan vara ett bra alternativ för att bara titta på data, eller arbeta med en mindre datamängd. I textfilerna har värden avrundats till en decimal. En textfil är ungefär dubbelt så stor som motsvarande netCDF-fil.

Nedan finns ett exempel på en textfil som genererats av applikationen.

scenario_txt_example

Varje kolumn (utom den första) innehåller data för en beräkningsruta. De första 10 raderna används för att beskriva beräkningsrutans WGS84-koordinater:

CPregLon: Longitud för beräkningsrutans mittpunkt.
CPregLat: Latitud för beräkningsrutans mittpunkt.
ULregLon: Longitud för beräkningsrutans övre, vänstra hörn.
ULregLat: Latitud för beräkningsrutans övre, vänstra hörn.
URregLon: Longitud för beräkningsrutans övre, högra hörn.
URregLat: Latitud för beräkningsrutans övre, högra hörn.
LLregLon: Longitud för beräkningsrutans nedre, vänstra hörn.
LLregLat: Latitud för beräkningsrutans nedre, vänstra hörn.
LRregLon: Longitud för beräkningsrutans nedre, högra hörn.
LRregLat: Latitud beräkningsrutans nedre, högra hörn.

Efterföljande rader visar datum i första kolumnen och datavärden för varje beräkningsruta i resterande kolumner.

Att importera data i Microsoft Excel

Proceduren för att importera textdata i Microsoft Excel beror till viss del på mjukvaruversioner och operativsystem, men generellt bör detta fungera:

  • Starta Microsoft Excel.
  • Välj Arkiv->öppna och navigera sedan till textfilen. Textimportguiden bör starta.
  • Markera "avgränsade fält" och klicka på "Nästa".
  • Markera "Tabb" och "Blanksteg" och klicka på "Slutför".

Ett problem som kan uppstå härrör från att textfilerna använder punkt som decimaltecken. Om operativsystemet är inställt på att använda kommatecken som decimaltecken kan inte Microsoft Excel tolka filen korrekt. Ett sätt att lösa detta är att använda en textredigerare för att helt enkelt ersätta alla filens punkter med kommatecken. För att slippa göra detta vid varje import kan en annan möjlig lösning vara:

  • Öppna Windows kontrollpanel (klicka på Start->Inställningar->Kontrollpanelen).
  • Dubbelklicka på "Nationella inställningar och språkinställningar".
  • Välj fliken "Nationella inställningar" och klicka på knappen "Anpassa...".
  • Välj fliken "Tal", mata in en punkt i fältet för "Decimaltecken" och klicka på "OK".