Så är analysen gjord

För att kunna beskriva det framtida klimatet krävs en lång kedja av olika beräkningar och antaganden. Att titta framåt i tiden innebär många osäkra faktorer.

Ett sätt att ta hänsyn till osäkerheterna är att arbeta med så kallade scenarier som beskriver olika möjliga framtidsutvecklingar. Inom det internationella forskningssamhället pågår stora ansträngningar för att beräkna och tolka utvecklingen av det framtida klimatet.

Denna analys baseras på observationer och beräkningar från SMHI samt två olika klimatscenarier från den internationella forskningen, , RCP 4.5 och RCP 8.5. Här beskrivs de olika delarna av analysen. De huvudsakliga dragen i analysen illustreras i nedanstående figur.

Om analysen, bild 1

Utifrån antaganden om globala utsläpp (RCP 4.5 och RCP 8.5) beräknas klimatförändringarna med nio olika globala klimatmodeller. För att få bättre detaljeringsgrad nedskalas data från de globala beräkningarna i den regionala klimatmodellen RCA4. Dessa data omskalas med DBS-metoden (Distributionsbaserad skalering) så att data är användbara i en hydrologisk modell, varur vi får beräknade flöden, markfuktighet etc.