Arkiv klimatscenarier

Här finns länkar till tidigare publicerade klimatscenarier.

I september 2013 lanserades nya klimatscenarier på smhi.se. I första hand bör dessa nya resultat användas vid studier av framtida klimat. De äldre klimatscenarierna kan dock fortfarande användas som referensmaterial. I detta arkiv finns därför länkar till tidigare publicerat material.

Klimatanalyser

 Klimatanalyser för Sveriges län, huvudavrinningsområden och prognosdistrikt. Modellkörningar från 1961-2100 med utsläppsscenarierna A2 och B2 och A1B (länsanalysen).
Arkiv - Klimatanalyser

Scenariodata

 Webbapplikation för nedladdning av månadsdata från Rossby Centres klimatscenarioberäkningar. Data kan laddas ned länsvis eller beskäras i tid och rum efter egna önskemål.
Arkiv - Scenariodata

Scenariokartor

 Rossby Centre tog på beställning av Klimat- och sårbarhetsutredningen fram ett stort antal klimatkartor som på olika sätt beskriver klimatet och dess möjliga utveckling. Klimatscenariokartor har även framtagits som underlag till Elforsk-projektet "Tänkbara konsekvenser för den svenska energisektorn av klimatförändringar - effekter, sårbarhet och anpassning" och till SGU-projektet "Kan grundvattenmålet klaras vid ändrade klimatförhållanden?".
Arkiv - Scenariokartor