Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Avrinning 2013

Hydrologi

Utmärkande för 2013 var att avrinningen var låg i södra Sverige under stora delar av året. Det förekom dock högflöden i olika delar av landet vid flera tillfällen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2013

Hydrologi

De flesta av de stora sjöarna hade i medeltal lägre nivåer än normalt under 2013. Vattennivåerna i Vänern och Mälaren var relativt låga under hösten. I Storsjön var nivåerna ovanligt låga under vintern.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2013

Oceanografi

De högsta vågorna 2013 uppmätes i början och slutet av året. De allra högsta observerades vid Väderöarna på västkusten i december.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2013

Hydrologi

Det mest utmärkande var att flödena i södra Sverige var låga under stora delar av året. Vid flera tillfällen förekom också högflöden i olika delar av landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2013

Oceanografi

Årets summerade utflöde var mer än dubbelt så stort som inflödet. Det ackumulerade flödet ut ur Östersjön 2013 var högre än medelvärdet och högre än år 2012. Några små inflöden i januari/februari och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2013

Oceanografi

Vintern 2013 inleddes med höga vattenstånd följt av sjunkande nivåer. Under våren och sommaren pendlade nivåerna kring det normala för att återigen stiga under hösten. Året avslutades med låga vattenstånd, orsakat av nordostliga …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2012-2013

Hydrologi

Vintern 2012/2013 bjöd omväxlande på milt och kyligt väder. Framförallt var mars och början av april kalla, vilket gjorde att snön låg kvar länge. När värmen sedan kom i slutet av april och maj smälte snön bort ganska snabbt. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2012-2013

Oceanografi

Isvintern 2012-2013 innehöll inte några särdeles dramatiska ögonblick, utan kan betecknas som normal. Däremot blev den historisk genom att den maximala isutbredningen nåddes först i slutet av mars, det senaste datum som någonsin noterats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2012-2013

Hydrologi

Isläggningen i norra Sverige startade i oktober. I södra Sverige kom isläggningen ovanligt tidigt och i mitten av december fanns is på små sjöar i hela landet. Isen på de flesta sjöar låg kvar ända till början av april och islossningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Avrinning 2012

Hydrologi

År 2012 var ett nederbördsrikt år och det avspeglas också i vattenflödena. De var över lag över de normala och vid många tillfällen förekom höga flöden i olika delar av landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier