Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Vattenståndet i de stora sjöarna 2014

Hydrologi

I Mälaren och Vänern steg vattennivån i samband med vårfloden och i Storsjön var vattennivån hög under hösten till följd av mycket regn. I övrigt var vattennivåerna i de stora sjöarna nära de normala för årstiden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2013-2014

Oceanografi

Vintern 2013-2014 inleddes med en mild och blåsig höst vilket gjorde att issäsongen fick en utdragen start. Vårens snabba ankomst gav dessutom ett tidigt avslut. Den maximala isutbredningen inträffade den 7 februari och var drygt 93 000 km2. Isvintern 2013-2014 blev således mildaste vintern sedan …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2013

Oceanografi

Under våren 2013 hittades AST (amnesic shellfish toxin) för första gången i svenska vatten. Dessa gifter produceras av kiselalger av släktet Pseudo-nitzschia. Ytansamlingar av cyanobakterier observerades under nästan hela sommaren. Störst var utbredningen i södra Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2013-2014

Hydrologi

Årets islossning var extremt tidig, framförallt i Dalarna och södra Norrland. På många sjöar observerades den tidigaste islossningen någonsin. Isen la sig ovanligt sent, vilket gör att årets issäsong var mycket kortare än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2013-2014

Hydrologi

Som helhet var vintern 2013/2014 mild. Stora delar av landet hade kortare period med snö och mindre snötäcke än normalt. Men undantag finns, i Dalafjällen och i delar av Lapplandsfjällen fanns mer snö än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tillrinningen till haven 2013

Hydrologi

Den totala tillrinningen till haven 2013 var ca 5467 m3/s vilket är 96% av medelvärdet för perioden 1961-1990. Årets tillrinning präglas av låg avrinning i södra Sverige och snabb snöavsmältning i Norrland i maj.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Avrinning 2013

Hydrologi

Utmärkande för 2013 var att avrinningen var låg i södra Sverige under stora delar av året. Det förekom dock högflöden i olika delar av landet vid flera tillfällen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2013

Hydrologi

De flesta av de stora sjöarna hade i medeltal lägre nivåer än normalt under 2013. Vattennivåerna i Vänern och Mälaren var relativt låga under hösten. I Storsjön var nivåerna ovanligt låga under vintern.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2013

Oceanografi

De högsta vågorna 2013 uppmätes i början och slutet av året. De allra högsta observerades vid Väderöarna på västkusten i december.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2013

Hydrologi

Det mest utmärkande var att flödena i södra Sverige var låga under stora delar av året. Vid flera tillfällen förekom också högflöden i olika delar av landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier