Värdegrund

SMHIs verksamhet vilar på grundvärderingar som ska genomsyra det dagliga arbetet, beslut och policys.

SMHI vill att alla

 • Har engagemang och tar ansvar för såväl sitt arbete som för sin personliga utveckling.
 • Tar ansvar för att ta del av och själv söka information.

Vi ska samverka genom att

 • Vara öppna och ärliga mot varandra.
 • Visa respekt för varandras åsikter och olikheter.
 • Ha tilltro till att alla vill göra sitt bästa.
 • Vara delaktiga och ta ansvar i verksamhetsutveckling.

SMHI värdesätter

 • Drivkraft; vi har engagemang, visar handlingskraft och tar initiativ.
 • Flexibilitet; vi både kan och är villiga att anpassa oss till förändrade förutsättningar.
 • Kommunikativ förmåga; vi är tydliga och skapar en trovärdig dialog med andra.
 • Social förmåga; vi är lyhörda, skapar förtroende och goda kontakter.

SMHIs ledare ska stå för

 • Visioner; höja blicken, se sammanhang, tänka nytt och stå för en helhetssyn.
 • Mod; framföra och stå för sina åsikter. Ha förmåga att fatta och genomföra beslut, även med svår innebörd.
 • Etik; vara en god förebild i sin ledarroll. Ha en positiv människosyn, både genom att ställa krav på och ge erkännande till medarbetarna.