Mätmetoder som används i projektet

För att studera försurningen av haven och dess effekter används ett stort antal metoder. Ett syfte är att ta reda på hur den naturliga variationen ser ut idag för pH och koldioxid. Ett annat är att undersöka effekter av havsförsurningen på organismer och ekosystem.

Inom det aktuella forskningsprojektet kan man dela upp metoderna så här:

Provtagningar och mätningar av pH, koldioxid och total alkalinitet

• Provtagningar från forskningsfartyg
• Mätningar med automatiska system på lastfartyg

Utveckling och införande av nya mätmetoder

• Mätning av koldioxid
• Mätning av pH
- Metod baserad på reagens som fluorescerar olika beroende på pH
- Metod baserad på reagens som absorberar olika beroende på pH
•  Mätning av total alkalinitet

Experimentella studier

• Experiment med vuxna individer
• Experiment med olika livsstadier för organismer, t.ex. olika larvstadier
• Enarts-experiment
• Experiment med flera arter – förenklade ekosystem
• Korttidsexperiment (timmar till dagar)
• Långtidsexperiment (veckor till år) 

Provtagningar och mätningar av pH, koldioxid och total alkalinitet

Under projektet har mätningar av pH och total alkalinitet utförts i samband med de ordinarie provtagningarna inom den marina miljöövervakningen. Hittills har fartygen U/F Argos och KBV005 använts. Det finns planer på att använda Kustbevakningens fartyg KBV001 under år 2012.

Karta provtagningsstationer
Kartan visar provtagningsstationer inom den nationella miljöövervakningen av utsjön. Vid ett urval av dessa har mätningar av pH och alkalinitet utförts.

Fartyg som används vid provtagningarna

U/F Argos
U/F Argos Foto SMHI
KBV 005
KBV005 Foto Kustbevakningen
Kustbevakningens fartyg
KBV001 Foto Kustbevakningen
Transpaper
pH mätt med FerryBox-systemet på fartyget TransPaper i oktober 2011. Foto TransAtlantic
pH Transpaper karta
På lastfartyget TransPaper har SMHI monterat ett så kallat FerryBox-system för mätning av oceanografiska parameterar och för vattenprovtagning. I systemet ingår bl.a. mätinstrument för pH och koldioxid.
Koldioxid mätsystem
Mätsystemet för koldioxid på fartyget TransPaper.
Dupont perturbation
Ett exempel på experiment gällande påverkan av lågt pH på marina organismer.