Renare luft med färre dubbdäck

Nya forskningsresultat från SMHI visar hur luftkvaliteten i svenska tätorter kan förbättras vid minskad dubbdäcksanvändning. Idag överskrids EUs miljökrav på många håll när det gäller inandningsbara partiklar i luften.

Dubbdäck sliter kraftigt på vägbanornas ytskikt och orsakar att inandningsbara partiklar virvlas upp i luften.
 
- Dessa partiklar är ett hälsoproblem och flera större svenska orter har trafikmiljöer med så dålig luftkvalitet att de är hälsovådliga. Det gäller särskilt under senvinter och tidig vår vid starkt trafikerade och dåligt ventilerade trafikmiljöer, säger Gunnar Omstedt, luftmiljöforskare vid SMHI.
 
SMHIs nya forskningsresultat visar att partikelhalterna i luften minskar betydligt om andelen dubbdäck reduceras. Beräkningar för vissa orter pekar bland annat på att miljökraven kan mötas vid 40 - 100% lägre dubbdäcksanvändning jämfört med normalt.

- Färre dubbdäck i stadstrafiken är ett sätt att få renare luft. I praktiken behövs det även andra åtgärder för att reducera partikelhalter orsakat av vägtrafiken. Exempel på detta är minskad trafik för vissa högtrafikerade gator, mindre sandning, bättre renhållning, lägre hastigheter för fordon som använder dubbdäck mm.

Forskningsprojektet har undersökt flera scenarier med reduktion av dubbdäck för gaturum i 20-talet städer. Både årsmedelvärden och extremvärden för partikelhalter har analyserats beroende på trafiken, gaturummets utformning och meteorologiska faktorer. För arbetet har SMHIs modellsystem SIMAIR använts.
 
Analysen är utförd på uppdrag av Vägverket och avser så kallade PM10-partiklar, små inandningsbara partiklar med mindre diameter än 10 mikrometer. Partiklarna kan orsaka och förvärra hjärt-, lung- och kärlsjukdomar.

Andra åtgärder behövs

- Färre dubbdäck i stadstrafiken är ett sätt att få renare luft. I praktiken behövs det även andra åtgärder för att reducera partikelhalter orsakat av vägtrafiken. Exempel på detta är minskad trafik för vissa högtrafikerade gator, mindre sandning, bättre renhållning, lägre hastigheter för fordon som använder dubbdäck mm.

Forskningsprojektet har undersökt flera scenarier med reduktion av dubbdäck för gaturum i 20-talet städer. Både årsmedelvärden och extremvärden för partikelhalter har analyserats beroende på trafiken, gaturummets utformning och meteorologiska faktorer. För arbetet har SMHIs modellsystem SIMAIR använts.
 
Analysen är utförd på uppdrag av Vägverket och avser så kallade PM10-partiklar, små inandningsbara partiklar med mindre diameter än 10 mikrometer. Partiklarna kan orsaka och förvärra hjärt-, lung- och kärlsjukdomar.

Vintergata med trafik
Beräknade 90-percentils dygnsmedelvärden (extremvärden) av PM10. Röd linje anger miljökvalitetsnormen och grön linje miljömålet "Frisk Luft". Förstora Bild