Framgångsrik forskning i EU-projekt

Forskare från SMHIs forskningsavdelning har deltagit i 38 projekt finansierade av EUs sjunde ramprogram för forskning och utveckling. I fem av projekten har forskare från SMHI varit koorinatorer.

EUs sjunde ramprogram FP7 har fördelat forskningspengar till europeiska projekt under 2007-2013. Deltagande i EU-projekt har bidragit till att SMHI nu är en internationell forskningsaktör att räkna med.

­– Vi kan se tillbaka på en period där vår forskning vuxit och internationaliserats, och vi har stärkt våra kontakter med andra europeiska forskargrupper, säger Pontus Matstoms, forskningschef på SMHI.

Horisont 2020 tar vid

Med goda erfarenheter från FP7 och en uppbyggd administrativ kompetens ser han fram emot de första projekten inom påföljande program Horisont 2020:

– Vi har en bra grund, men samtidigt en utmaning i att hitta en nationell form för kompletterande finansiering som kompenserar de lägre ersättningsnivåer som vi ser i det nya ramprogrammet. Vi tror fortsatt på att utveckla kunskap för SMHIs och det svenska samhällets behov samtidigt som vi stärker innovativ europeisk forskning i en global värld.

 

FP7-projekt från sista utlysningen – SMHI koordinator

SWITCH-ON logga

Switch-On ska demonstrera nyttan med öppna data genom att bygga upp en europeisk e-infrastruktur för forskningssamarbete i ett virtuellt vattenlaboratorium och utveckla 16 kommersiella produkter i form av webbtjänster för både prognoser och beslutstödssystem med hydrologisk anknytning. SMHI leder projektet.

UERRA Logotyp

UERRA gör osäkerhetsuppskattningar genom ensembler av regionala återanalyser, som ger ett sammanhängande dataset av högre kvalitetet och upplösning än tidigare. Återanalyserna ska användas av både forskare t.ex. inom klimatområdet och för samhällets behov av klimatinformation och övervakning. Speciell vikt läggs dataservice och utåtriktade aktiviteter mot användare och beslutsfattare. SMHI leder projektet.

FP7-projekt sista utlysningen - SMHI deltagare

Logotyp Clip-C EU FP7-projekt

CLIP-C ska leverera metoder och tekniska lösningar för att bygga en webbportal för klimatinformation till breda grupper användare, från forskare till beslutsfattare i både offentlig och privat sektor. Informationen omfattar data från satelliter och observationer, klimatmodeller och återanalyser. Speciellt fokus är produkter för att möjliggöra analys och utvärdering av klimateffekter och påverkan av klimatförändringen. SMHI leder arbetet med att utveckla metoder för bearbetning och transformation av klimatdata och deltar i flera andra delar av projektet.

Logotyp DNI-Cast EU FP7-projekt

DNICast utvecklar förbättrade prognoser för solstrålning och molnighet för att driva effektivare termiska solkraftanläggningar och för att koppla elproduktionen till elnätet på ett optimalt sätt. SMHI bidrar med korta numeriska väderprognoser.

GLOBAQUA logo

GLOBAQUA undersöker komplexa samspel mellan olika faktorer i sötvattenmiljö till grund för beslut om vattenpolicy och till nytta inom vattenförvaltningen. SMHI bidrar med klimatsimuleringar, anpassningar av data till effektmodeller samt osäkerhetsuppskattningar i framtidsprojektionerna.

HELIX project logo

HELIX ska ge svar på hur världen i framtiden är påverkad av kraftigare global uppvärmning utifrån både fysikaliska och socioekonomiska omständigheter, inklusive begränsningsscenarier. Projektet ska ge råd om vilka aspekter som är mer eller mindre troliga. Ett tvärvetenskapligt projekt där SMHIs Rossby Centre leder arbetet med klimatsimuleringar och nedskalning av klimatmodelldata.