Havens pH-värde sjunker

Ett forskningsprojekt om havets försurning har ökat kunskapen om tillståndet i Östersjön och Västerhavet. När pH-värdet sjunker påverkas hela det marina ekosystemet. Nyutvecklad mätteknik ger information om havens naturliga variation, vilket leder till bättre miljöövervakning.

Sedan 1850 har pH-värdet i världshaven sjunkit med 0,1 enhet och förväntas sjunka med ytterligare ungefär 0,2 enheter fram till år 2100. pH-värdet påverkas av att en tredjedel av världens koldioxidutsläpp till atmosfären tas upp av haven. Det är positivt för att ökningen av koldioxidhalten i atmosfären dämpas - växthuseffekten mildras något. Men samtidigt försuras haven när de tar upp koldioxid.

Konsekvenser för det marina ekosystemet

Förändringen i havets pH-värde påverkar hela det marina ekosystemet. Många marina växter och djur, till exempel koraller, musslor, snäckor och kräftdjur, bildar skelett av kalk. När pH-värdet sjunker så blir det mer energikrävande att bilda kalkskal och kalkskelett.

Musslor
Växande musslor. Foto Pia Norling

– Djur och växter med kalkskal eller kalkskelett har en viktig roll både i den marina födoväven och genom att de bildar livsmiljöer som till exempel korallrev. Men det är inte bara organismer med kalkskal eller kalkskelett som påverkas. Med ett sjunkande pH-värde får vi sannolikt en kraftig minskning av den biologiska mångfalden, säger Bengt Karlson, marinbiolog och forskare på SMHI.

Forskare på Göteborgs Universitet har gjort experiment med djur och växter från Östersjön och Västerhavet. Resultaten visar bland annat att larvstadier kan vara speciellt känsliga för försurning. Förutom påverkan på det marina ekosystemet kan vissa grundläggande processer som finns hos många organismer påverkas, till exempel fotosyntesen.

Ny mätteknik och kontinuerliga mätningar

I forskningsprojektet Havets försurning – tillståndet i Östersjön och Västerhavet har SMHI tillsammans med Göteborgs universitet undersökt det nuvarande tillståndet i Östersjön och Västerhavet. Projektet har också utvecklat en ny kemisk mätteknik med hög noggrannhet.

I tillägg till de ordinarie månadsvisa mätningarna med forskningsfartyg sker nu kontinuerliga mätningar med hjälp av ett lastfartyg som varje vecka trafikerar en rutt från Göteborg till norra Finland och tillbaka.

– En kontinuerlig och noggrannare mätning ger oss information om havens naturliga variation. Med detta komplement till de månadsvisa mätningarna får vi ett underlag som leder till bättre miljöövervakning, säger Bengt Karlson.

Om projektet

Det treåriga forskningsprojektet är finansierat av Naturvårdsverket/Havs- och Vattenmyndigheten och har genomförts av SMHI och Göteborgs Universitet. Tack vare samarbete med Transatlantic AB kan kontinuerliga mätningar ske med lastfartyget TransPaper.

Mätningar med FerryBox på TransPaper

SMHI driver ett FerryBox-system på fartyget TransPaper som har rutten Göteborg-Kemi-Uleåborg-Lübeck-Göteborg. Detta möjliggör mätningar nära ytan i Bottniska viken, egentliga Östersjön, Bälthavet och Kattegatt två gånger i veckan. Automatiska mätningar sker var tjugonde sekund och vattenprovtagning varannan vecka. Parametrar som mäts är bland annat mängd växtplankton, salthalt, temperatur, syreinnehåll, vattnets genomskinlighet och brunhet samt pH. Koldioxid mäts i både luft och vatten. I luft mäts också instrålning och temperatur. Vattenprover tas för växtplanktonanalys och andra laboratorieanalyser.

Fartyget TransPaper som trafikerar haven nonstop.