Oceanografisk forskning på SMHI

SMHIs oceanografiska forskningsgrupp har expertkunskap inom många havsvetenskapliga fält, såsom numerisk modellering, fjärranalys, marin biologi och marina fältundersökningar.

Vårt forskningsområde oceanografi kopplar samman fysikaliska processer i havet med biogeokemiska processer och andra miljöprocesser. Mycket av forskningen är fokuserad på de hav som omger Sverige – Östersjön, Kattegatt och Skagerrak – men även Norra ishavet och Nordsjön är föremål för ett växande intresse.

Våra huvudsakliga forskningsområden är:

De resultat som den oceanografiska forskningen tar fram används i produkter som kommer till nytta inom en rad olika områden och produkter som är till nytta för t.ex. myndigheter, länsstyrelser och allmänheten. Oavsett om det är åtgärder vid bekämpning av oljeutsläpp, information till sjöfarten, underlag för sjöräddningen och varningar för till exempel höga/låga vattenstånd och algblomningar, så baseras de alla på underlag från SMHIs oceanografiska produkter. Andra viktiga områden är där resultat från vår verksamhet används är för att planera insatser som behövs för att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen och som beslutsstöd för vattenförvaltning, anpassning till framtida klimat och begränsning av klimateffekter.

Våra arbetsverktyg består av en rad olika typer av numeriska modeller och metoder. Modellerna används för att göra prognoser, studera processer och förutspå ett framtida havsklimat. Vi deltar också i utvecklingsprojekt av mätsystem för hav och havsis samt vid fältundersökningar där isförhållandena i Bottenviken studeras för att förbättra iskartläggningen.

Stora delar av vårt arbete bedrivs inom ramarna för nationella och internationella forskningsprojekt i samarbete med andra institut, myndigheter eller universitet. Inom flera av projekt har vi dessutom en koordinerade roll.