Modeller för oceanografisk forskning

Numeriska modeller är våra huvudsakliga verktyg när vi ägnar oss åt oceanografisk forskning. Vi utvecklar och använder en uppsättning sofistikerade modeller som beskriver de fysikaliska och biogeokemiska processerna i havet. Vid vissa tillämpningar skulle modellerna kunna kopplas samman till ett multimodellsystem.

De olika modellsystemen används för att göra prognoser och ger oss möjlighet att utfärda varningar på kortare och längre tidsskalor samt studera miljöförändringar i det marina ekosystemet och effekterna av klimatförändringar. De huvudsakliga modellsystemen idag är EC-Earth, HIROMB, NEMO, PADM, RCO, SCOBI och SCM.

EC-Earth

EC-Earth är en global jordsystemsmodell utvecklad inom EU som används för att beräkna framtida klimatförändringar. Den oceanografiska avdelningen hjälper till med utvecklingen av den marina kolcykeln. EC-Earth deltar i det kommande projektet Coupled Model Intercomparison project 6 (CMIP6) och kommer att användas för att beräkna framtida klimatförändringar och deras påverkan på marin biogeokemi.

HIROMB

HIROMB (High Resolution Operational Model for the Baltic) är en havscirkulationsmodell med hög upplösning som främst är avsedd att användas för att göra prognoser i Östersjön, Nordsjön och nordöstra Nordatlanten.

NEMO

NEMO (Nucleus for European Modelling of the Ocean) är också en havscirkulationsmodell med hög upplösning. Den utvecklas med en stor europeisk grupp och har nyligen installerats vid SMHI för att modellera Östersjön och Nordsjön. Avsikten är att den ska användas för både regionala prognoser och regionala klimatstudier inom en nära framtid. Den används redan för globala klimatsimuleringar på Rossby Centre vid SMHI.

PADM

PADM (PArticle Dispersion Model) är en modell för att spåra partiklar i havet.  Partiklarna kan vara bara passiva partiklar, eventuellt med ett visst vindmotstånd, som representerar föremål, eller kan ha egenskaper och representera substanser, t.ex. olja.  PADM är ryggraden i HELCOM:s system för spårning av oljeutsläpp, Seatrack Web, som drivs av SMHI.  PADM och Seatrack Web utvecklas inom ramen för ett samarbete mellan SMHI, FCOO, BSH och FMI.

RCO

RCO (Rossby Centre Ocean model) är också en havscirkulationsmodell med hög upplösning, men dess avsedda användning är främst att studera klimateffekter. Den har utvecklats i samarbete med Rossby Centre vid SMHI.

SCOBI

SCOBI (Swedish Coastal and Ocean BIogeochemical model) är en biogeokemisk modell som används för att studera hur det marina systemet påverkas av problem som hänger samman med miljö och klimatförändringar.

SCM

SCM (Swedish Coastal zone Model) är en 1D-kustmodell med flera bassänger baserad på ekvationslösaren PROBE (PROgram for Boundary layers in the Environment). Den används av länsstyrelser och allmänheten, genom webbplatsen SMHI Vattenwebb.