Havsismodellering

Issäsongen i Östersjön varar i upp till 7 månader och istäcket varierar mycket kraftigt från år till år. Eftersom havsis förhindrar utbytet av värme och fukt mellan havet och atmosfären är en havsiskomponent, som är kopplad till de regionala modellerna för Östersjön, väsentlig för havsmodellering.

De numeriska ekvationerna för en havsismodell beskriver de relevanta processer som påverkar isens utveckling. De består av en termodynamisk och en dynamisk del.

Den termodynamiska delen tar hänsyn till alla processer som påverkar isens tillväxt och smältning (beroende på t.ex. luft- och havstemperaturer, havets salthalt och albedo).

Den dynamiska delen omfattar havsisens rörelse, som främst orsakas av vindar och havsströmmar. Eftersom de processer som är inblandade är alltför komplicerade för att beskrivas exakt med matematiska ekvationer är modellerna approximationer av de mest betydelsefulla processerna. Som sådana ger ismodellerna för Östersjön värdefull information av särskild betydelse för den tilltagande fartygstrafiken i Östersjön, som är ytterst beroende av tillförlitliga isprognoser.