Forskningsprojekt oceanografi

SMHIs oceanografiska forskningsenhet deltar i många nationella och internationella projekt. De utvecklar havsmodellering och havsobservationer och kopplar samman dem med centrala tjänster och med olika frågeställningar, både kring historiska rekonstruktioner och klimatförändringar i Östersjön, Nordsjön och Arktis.

Pågående projekt

ARCPATH

Hur kan klimatprojektioner i Arktis förbättras i regional och lokal skala? Det är en av de huvudfrågor som projektet ARCPATH, finansierat av Nordic Centre of Excellence, försöker besvara. 

Klimatprognoser för Arktis: Vägar till resilienta, hållbara samhällen – ARCPATH

BONUS Baltic APP

BONUS Baltic APPVälbefinnande från Östersjön – applikationer som förenar naturvetenskap och ekonomi i ett projekt finansierat av Bonusprogrammet som syftar till att beräkna den framtida utvecklingen för Östersjöns ekosystem med konsekventa scenarier som beskriver olika förändringar i klimat och näringsämnesbelastning.

BONUS BIO-C3

BONUS BIO-C3 kommer att undersöka orsakerna till förändringar i den biologiska mångfalden, med tonvikt på effekterna på ekosystemets funktion och följderna för miljöförvaltningen. Period: 2014–2017.

BONUS COCOA

BONUS COCOAsyftar till att identifiera de huvudsakliga vägarna för näringsämnen och organiskt material i olika kustnära ekosystem runt Östersjön. Period: 2014–2017.

CoClime

CoClime ska ge underlag till vad ett förändrat klimat kommer att ha för effekter på marina ekosystem och vad det i sin tur kan innebära för havsbruk, fiske och turism. Period: 2017-2020.

EU Horizon 2020 CRESCENDO

I EU Horizon 2020 CRESCENDO ska den marina biogeokemin i jordsystemsmodellen EC-Earth förbättras. Period: 2015-2019. SMHI-kontakt: Matthias Gröger.

EU Horizon 2020 JERICO-NEXT

JERICO-NEXT syftar till att förbättra observationerna av tillståndet hos Europas kustvatten genom att koppla samman befintliga observationssystem och ta fram nya metoder. Period: 2015-2019.

Formas NFIX

Formas NFIX-projektet kommer att uppskatta kväveFIXering i tidigare och framtida klimat i Östersjön. Period: 2014–2017.

Helcom Seatrack Web

Helcom Seatrack Web utvecklar ett system för spårning av oljeutsläpp och andra farliga ämnen och används av myndigheterna runt Östersjön.

Finlands Akademi – Smart Sea

Finlands Akademi – Smart Sea kommer att stödja tillväxten för kommersiell marin verksamhet i Bottenviksregionen. Nyckeltanken är att hållbar tillväxt bara kan åstadkommas genom en klok planering av användningen av havsområden. Period: 2015-2020.

Hazard Support

Hazard Support finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska förbättra kunskaperna om vilken information de som snabbt tar till sig klimatförändringar (early adopters) behöver för att kunna fatta beslut. Detta ska i sin tur stimulera till mer effektivt beslutsfattande kring klimatanpassning. Period: 2015-2019.

Vattenförvaltning

Vattenförvaltningen är ett internt projekt vid SMHI som syftar till att upprätthålla och utveckla bra tjänster på vattenwebb.smhi.se. Webbplatsen Vattenwebb stödjer förvaltningen av Sveriges vattendrag genom att göra mätningar och modelldata tillgängliga för beslutsfattarna och allmänheten. Forskningsområdena är hållbar användning av vattenresurser, föroreningar och god ekologisk status.

Vetenskapsrådet – Fyrskepp

Vetenskapsrådet – Fyrskepp syftar till att rekonstruera och beräkna Östersjöns klimatvariabilitet under perioden 1850–2100 genom att använda sig av långa register med nyligen digitaliserade fyrskeppsdata och en högupplös regional klimatmodell för s.k. attributionsstudier. Period: 2013–

Vetenskapsrådets projekt för naturlig syresättning av Östersjön

Vetenskapsrådets projekt för naturlig syresättning av Östersjön kommer att fastställa effekterna av naturlig syresättning av tidigare anoxiska bottnar i Egentliga Östersjön och den efterföljande återgången till anoxi på sedimentens förmåga att återvinna/bilda komplex med biogena element.

Avslutade projekt

Havets försurning – tillståndet i Östersjön och Skagerrak-Kattegat

SMHI och Göteborgs universitet driver ett gemensamt forskningsprojekt om havets försurning. Syftet med projektet, som huvudsakligen finansieras av Naturvårdsverket, är att undersöka dagens tillstånd för Östersjöns och Västerhavets karbonatsystem. Resultaten skall bland annat utgöra en baslinje som framtida utveckling kan jämföras med.

Havets försurning

BalticWay

BalticWay handlar om att undersöka strömmarna i Östersjön för att se om det finns platser och möjliga fartygsleder där ett eventuellt utsläpp kommer att stanna till havs längre och därigenom ge mer tid för upptäckt och sanering.

BalticWay

BEAM

BEAM är ett forskningsprogram om ekosystemsbaserad förvaltning av Östersjön. Det koordinerar befintliga projekt och införlivar olika discipliner i ett forskningsprogram med målsättningen att stärka forskningen kring Östersjön och på så sätt tillhandahålla en bättre grund för politiska beslut, direktiv och miljömål. Forskningsområdena omfattar Östersjöns ekosystem, föroreningar, förvaltning av naturresurser och ekologiska modeller för miljöförvaltning.

DAMOCLES

DAMOCLES är ett EU-finansierat projekt som fokuserar på Arktisk havsis. Syftet är att förstå vilka mekanismer och processer som ligger till grund för havsisens minskning i Arktis. Tills sin hjälp använder man både observationer och datorsimulationer.

DAMOCLES

ECOSUPPORT

ECOSUPPORT är ett projekt som syftar till att undersöka hur havsmiljön i Östersjön kan se ut i ett framtida klimat. Projektet samlar forskare från elva institut i sju Östersjöländer. Ambitionerna är smälta samman olika kunskapsområden och låta befintliga beräkningsmodeller fungera tillsammans.

ECOSUPPORT

EU FP7 Polar Ice

EU FP7 Polar Ice utvecklar nästa generations tjänst för information om havsisar, genom att integrera och bygga vidare på en mängd aktiviteter med europeisk och nationell finansiering. Period: 2012-2015.

Forskning för förbättrad iskartläggning

Under issäsongen producerar SMHI:s istjänst dagligen kartor över isförhållandena i Bottenviken och Östersjön. Kartorna baseras till stor del på radar-satellit bilder. Tillsammans med Chalmers tekniska högskola bedriver SMHI ett forskningsprojekt där syftet är att undersöka hur nya radar-satellit sensorer kan användas för att förbättra iskartläggningen.

Forskning för förbättrad iskartläggning

Kustöversvämningar

Länsförsäkringars projekt om framtida risk för kustöversvämningar studerar klimatförändringarnas effekter på risken för stormflodsöversvämningar på Sveriges västkust. 2013-2016. SMHI-kontakt: Helén Andersson

MyOcean

MyOcean är ett EU-projekt som utgör slutmålet i uppbyggnaden av ett gemensamt europeiskt system för operationell oceanografi. MyOcean syftar i första hand till att vara en tjänst för slutanvändare.

MyOcean

Nordforsk – DEFROST

Nordforsk – DEFROSTsyftar till att förstå och fylla befintliga luckor mellan klimatmodellering, vetenskapen om kryosfären och vetenskapen om Arktis ekosystem.

Nordforsk NorMER

Nordforsk NorMER för samman expertkunskaper hos ledande forskargrupper från alla de nordiska länderna och flera nordamerikanska institutioner, som syftar till att införa en kollektiv och tvärvetenskaplig forskningsstrategi för att utforska de globala klimatförändringarnas biologiska, ekonomiska och förvaltningsmässiga följder för fiskeresurserna. Period 2012–2016.