BIO-C3 – Undersöka orsaker, konsekvenser och innebörd för förvaltningen

BIO-C3 undersöker orsakerna till förändringar i den biologiska mångfalden, med tonvikt på effekterna på ekosystemets funktion och följderna för miljöförvaltningen.

Östersjön och dess ekosystem är i ständig förändring, då icke-inhemska arter fortsätter att etablera sig i Östersjön, klimatförändringarna påverkar den fysikaliska och biogeokemiska miljön och fisket förändrar näringsvävarna och rovdjurstrycket. Så även om den är artfattig, är den mänskliga påverkan större än i de flesta andra havsregioner eftersom detta kusthav är omgett av tätbefolkade områden.

SMHIs roll

SMHI kommer att bidra med modell- och observationsdata för att kunna upptäcka förändringar i den fysikaliska och biogeokemiska miljön i den tidigare, nuvarande och framtida Östersjön. Det här kommer att omfatta antropogena drivande faktorer, som klimatförändringar och övergödning.

Förändringar i salthalt, temperatur, syre- och näringsämnesmönster och -kretslopp samt hur djupvatteninflöden påverkar näringsämnestransporter i Östersjön är av särskilt intresse.

Projektpartner

Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (koordinerande partner)

Institute for Hydrobiology and Fisheries Science, Hamburgs universitet

Thünen Institute for Baltic Sea Fisheries, Rostock

National Institute of Aquatic Resources, Danmarks Tekniske Universitet

DHI, Hørsholm

Estonian Marine Institute, Tartu universitet

Finlands miljöcentral, Helsingfors

Åbo Akademi, Åbo

Marine Science and Technology Center, universitetet i Klaipeda

National Marine Fisheries Research Institute, Gdynia

Stockholms universitet

Göteborgs universitet

SMHI

Finansiering

Projekt inom BONUS, det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet för Östersjön, finansieras gemensamt av Europeiska unionens sjunde program för forskning, teknisk utveckling och demonstration och av nationella finansieringsinstitutioner. SMHIs nationella finansiering kommer från FORMAS.

Projektet kommer att pågå under perioden 2014–2017.