Luftkvalitet på regional skala

Många så kallade traditionella frågeställningar kring luftmiljö räknas som ”regionala”, det vill säga att utsläppen i ett land påverkar ett annat. Typiska sådana problem är försurning, övergödning, marknära ozon och förhöjda partikelhalter.

Dessa problem kan vara svåra att komma tillrätta med i och med att en lång rad källor inverkar på lufthalt och deposition 1000-tals km från källorna.

Exempelvis kan Sverige knappast påverka mängden försurande eller övergödande svavel och kväve som nedfaller över riket då endast en mindre del av detta härrör från egna källor. Det mesta importeras således utifrån. På samma sätt exporteras det mesta av Sveriges svavel och kväve till länder utanför Sverige.

Luftföroreningar transporteras långa sträckor

Att dessa ämnen transporteras från ett land till ett annat beror på att medeluppehållstiden i atmosfären för dessa ämnen är några dagar till någon vecka. De kommer alltså att följa med vindar och vädersystem under denna tid. Att medeluppehållstiden ändå är begränsad gör att dessa ämnen inte sprids över hela jorden (som exempelvis koldioxid och ”freoner”).

Sammanhängande regioner som brukar studeras i luftmiljösammanhang är, förutom Europa, även Nordamerika, Östra Asien, Södra Asien och Sydostasien. I Europa och Nordamerika minskar de flesta regionala luftföroreningar medan de ökar i Asien och andra delar av världen.

Spridningsmodellen MATCH

SMHIs spridningsmodell MATCH skrevs ursprungligen för att studera regional transport av försurande ämnen i Europa. Den används fortfarande till detta både i Europa och andra delar av världen, till exempel Asien.

Regional luftmiljömodellering 02
Årsmedelvärde av totaldeposition av oxiderat svavel över Östergötland år 1998. Figurerna visar att merparten av depositionen härstammar från utsläppskällor i andra länder. Förstora Bild