Forskningsprojekt inom luftmiljö

Enheten för luftmiljöforskning vid SMHI deltar i såväl nationella som internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Projekten involverar beräkningar och dataanalys av utsläpp, halter, exponering och transport av luftföroreningsämnen på olika geografiska skalor, från lokala beräkningar för enskilda gaturum till beräkningar över hela kontinenter.

Luftkvalitet på lokal och urban skala

Exempel på simulering av luftföroreningar vid en trafikkorsning

Flertalet av våra projekt är knutna till studier på lokal och urban geografisk skala, från några fåtal meter upptill några kilometer, det vill säga då luftkvaliteten studeras relativt nära utsläppskällorna. Exempel på sådana miljöer kan vara trafikerade gaturum eller bostadsområden med vedeldning.

Projekten inom detta område är ofta relaterade till modellsystemet SIMAIR som är en familj av internetverktyg, bland annat för bedömning av luftkvalitet i trafikmiljöer och beräkning av halter av luftföroreningar i bostadsområden med vedeldning.
 

 
Aktuella projekt
Projekt Beskrivning År
SIMAIR Internetverktyg för luftkvalitet 2005-
Utvärdering av SIMAIR Utvärdering av SIMAIR och en ny emissionsmodell för slitagepartiklar (NORTRIP) mot mätningar i Stockholm, Göteborg och Umeå 2012-2013
B[a]P i SIMAIR Inkludering av ämnet benso(a)pyren i SIMAIR och utvärderas mot mätdata i Västerbotten 2012-2013
SIMAIRscenario Tillämpningar av nytt verktyg för visualisering av olika emissionsscenarier 2011-2012
NORTRIP Nordiskt projekt för utveckling av verktyg för utvärdering av luftkvalitet och exponering av vägdamm och slitagepartiklar från vägtrafiken 2010-2012
 
Avslutade projekt
Projekt Beskrivning År
Umeå kommun Högupplösta kartor av NO2- och PM10-halter 2011
SIMAIRscenario Utveckling av nytt verktyg för visualisering av olika emissionsscenarier 2009-2010
PEXAIR Verktyg för beräkning av befolkningsexponering av luftföroreningar 2009-2010
Kartläggning av partiklar i Sverige Kunskapsläget vad gäller mätdata och modellberäkningar för kartläggning av partiklar i Sverige 2010
Vidareutveckling av BUM Utvärdering och vidareutveckling av urbana spridningsmodellen BUM 2009-2010
Scenarieberäkningar för luftkvalitet Lokala och regionala luftkvalitetsberäkningar för scenarier med framtida utsläppsminskningar 2009-2010
Roadside Beräkning av exponeringsnivåer för 50 000 individer på olika bostadsadresser i Sverige 2008-2009

Luftkvalitet på regional skala

Visualisering av gridboxar i MATCH

Med modellering på regional geografisk skala, från tiotals kilometer och uppåt, kan transporten och nedfallet av luftföroreningsämnen studeras över stora geografiska områden. Vi deltar i många forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till regional modellering.

Många av våra forskningsprojekt inom regional modellering rör spridningsmodellen MATCH, som är en modell utvecklad på SMHI som tillämpats för många olika luftföroreningsämnen, i olika områden i världen på en rad olika geografiska skalor.

 
Aktuella projekt
Projekt Beskrivning År
SUDPLAN Europeiskt FP7-projekt för utveckling av webbverktyg för visualisering av luftföroreningar, extrem nederbörd och höga flöden i ett framtida klimat 2010-2012
CLEO Koppling mellan klimatförändringar och luftföroreningar - hur påverkar klimatförändringar utsikterna att uppnå miljömål? 2010-2015
NMR cancer Nordiskt samarbetsprojekt för kartläggning och kvantifiering av emissioner och exponering av cancerframkallande ämnen 2012-2013
 
Avslutade projekt
Projekt Beskrivning År
ECOSUPPORT Modellering av deposition av övergödande ämnen till Östersjön under framtida klimat 2009-2011
Miljömålsprojekt Scenarioberäkningar av utsläpp, halter och deposition i Sverige 2010-2011
GASLINK Högupplöst modellering av ozon och andra luftföroreningar i Stockholm 2009-2010
EURO-DELTA Effekter av framtida utsläppsminskningar på luftföroreningshalter 2003-2010
EURANOS Europeiskt beredskapssystem för kärnenergiolyckor. SMHI bidrar med MATCH modellen för regional skala 2004-2009

Aerosolforskning

Sotaerosol

Kunskap om aerosoler är av stor betydelse då dessa små partiklar har negativ inverkan på människors hälsa och dessutom spelar en viktig roll i jordens strålningsbalans och därmed jordens globala klimat.

Modellering av aerosoler är därför ett prioriterat forskningsområde och vår forskning syftar till att öka kunskaperna för att detaljerat kunna beskriva partiklarnas egenskaper, såsom dess sammansättning och storleksfördelning, samt koncentration.

 
Aktuella projekt
Projekt Beskrivning År
OSCES Utvärdering av MATCH mot satellitdata, doktorandprojekt i samarbete med Chalmers 2012-2014
CLEO Koppling mellan klimatförändringar och luftföroreningar - aerosoler och moln 2010-2015
MACCII Modellering av atmosfärspartiklars påverkan på molnens strålningsegenskaper 2010-2013
SCARP II Projekt för ökad kunskap om luftföroreningars inverkan på människors hälsa 2010-2012
Aerosol-projekt Fördjupad förståelse för kemiska, strukturella och optiska aerosolegenskaper 2008-2015
SLCP Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar: samordning av arbete i Sverige på uppdrag av Miljödepartementet 2011-

Luftmiljöprognoser

Prognoser för marknära ozon, global och regional skala

SMHI deltar i projekt vars syfte är att presentera prognoser av luftkvalitet, det vill säga dagliga prognoser av kemiska komponenter i atmosfären (även kallat kemiskt väder).

Prognoserna ges på global skala för planeten som helhet, men de flesta projekten är med särskilt fokus på Europa.

 
Aktuella projekt
Projekt Beskrivning År
MACC Globala och regionala luftkemiprognoser med användande av satellitdata (fortsättning på GEMS) 2009-2012
Varningssystem Utveckling av varningssystem för värme och luftkvalitet 2011-2012
 
Avslutade projekt
Projekt Beskrivning År
Ozonprognoser Förbättrade ozonprognoser med statistisk efterbearbetning med hjälp av atmosfärskemiska mätningar och andra prediktorer 2010-2011
Siktprognoser Utveckling av ett pre-operationellt prognossystem för att beräkna aerosolernas och molekylernas påverkan på transmission av UV, optisk och infraröd strålning i atmosfären 2005-2009
GEMS Globala och regionala luftkemiprognoser med användande av satellitdata 2008-2009

Luftmiljö och framtida klimat

Exempel: Förändring av marknära ozonhalt under framtida klimat

Processerna som påverkar spridningen av luftföroreningar påverkas i hög grad av rådande väderförhållanden. I ett framtida klimat kan halterna och nedfallet av luftföroreningar förändras kraftigt - något som kan sätta nuvarande syn på utsläppsminskningar ur spel.

I ett flertal av våra projekt inom luftmiljö arbetar vi med att öka kunskaperna om sambandet mellan klimat och luftmiljö.

 
Aktuella projekt
Projekt Beskrivning År
SUDPLAN Europeiskt FP7-projekt för utveckling av webbverktyg för visualisering av luftföroreningar, extrem nederbörd och höga flöden i ett framtida klimat 2010-2012
CLEO Koppling mellan klimatförändringar och luftföroreningar - hur påverkar klimatförändringar utsikterna att uppnå miljömål? 2010-2015
EnsClim Undersökning av samstämmighet i beräkningar av påverkan av klimatförändringar på luftkvalitet och dess effekter i norra Europa 2010-2012
IMPACT2C Effekter av ett 2 grader varmare klimat på luftkvalitet och hälsa 2011-2014
ECLAIRE Effekter av förändringar i klimat och luftkvalitet på terrestra ekosystem i Europa 2011-2014
NMR hälsoeffekter-klimat Nordiskt samarbetsprojekt för att beräkna hälsoeffekter och ekonomiska konsekvenser i Norden av luftföroreningar i ett förändrat klimat 2012-2013

Undervisning

Vi bedriver också undervisning i såväl nationella som internationella kurser. De senaste åren har vi bland annat deltagit i de internationella luftmiljökurser som svenska Sida finansierar för deltagare från olika länder i världen.

 
Aktuella projekt
Projekt Beskrivning
Universitetsundervisning Regelbundna föreläsningar och laborationer i spridningsmodellering på universitet och högskolor i Sverige
 
Avslutade projekt
Projekt Beskrivning År
Sida APM-kurs 1 Sidafinansierad kurs inom luftmiljö för deltagare från Sydamerika, Afrika och Asien 2006-2011
Sida APM-kurs 2 Sidafinansierad kurs inom luftmiljö för deltagare från Indien 2009-2011