Forskning inom luftmiljö

Luftens kemiska sammansättning spelar stor roll för klimatet och vår hälsa. God luftkvalitet är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. På SMHI bedrivs luftmiljöforskning för ökad kunskap om processerna som påverkar spridningen av luftföroreningar.

Forskningens syfte är att stödja samhället, myndigheter och beslutsfattare med beräkningsunderlag och verktyg för bättre luftkvalitet. En viktig del är också att bedöma konsekvenser av luftföroreningar, såsom hälso- och kostnadseffekter, försurning, övergödning och klimatförändringar.
Mer om luftmiljöforskning på SMHI

Aktuellt inom SMHIs luftmiljöforskning

Ny forskningsrapport om miljömålen i ett förändrat klimat
Forskningsprogrammet CLEO, Klimatförändringar och miljömålen, presenterar en rapport kring hur ett förändrat klimat påverkar möjligheten att nå de svenska miljökvalitetsmålen. Forskare från SMHI medverkar i forskningsprogrammet.
Ny forskningsrapport om miljömålen i ett förändrat klimat
Visa fler aktuella ämnen

Varifrån kommer luftföroreningarna?

Vissa luftföroreningar härstammar från källor i närområdet, medan andra har transporteras långa sträckor i atmosfären. Därför använder vi beräkningsmodeller på olika geografiska skalor, beroende på vilken frågeställning som berörs. Mer om vår forskning inom:

Utsläpp av partiklar och ’black carbon’ och deras inverkan på luftmiljön

Older heavy duty vehicles are important contributors to PM and BC pollution in Brazilian cities.

SMHI har tillsammans med miljöministeriet i Chile och den regionala miljömyndigheten i Rio Grande do Sul, Brasilien, utvecklat en metod för att uppskatta utsläppen av partiklar (PM) och ’black carbon’ (BC) från städer i södra Chile och Brasilien.

 

Aerosolforskning - för ökad hälsa och säkrare klimatsimuleringar

Partiklar
Foto: Mats Gustafsson och Göran Blomqvist, VTI.

Kunskap om aerosoler är av stor betydelse då dessa små partiklar har negativ inverkan på människors hälsa och dessutom spelar en viktig roll för jordens strålningsbalans och därmed påverkar jordens globala klimat.

Luftmiljö i ett framtida klimat

regnbåge

I ett framtida klimat kan halterna och nedfallet av luftföroreningar förändras kraftigt - något som kan sätta nuvarande syn på utsläppsminskningar ur spel.

Forskning om luftmiljö i ett framtida klimat

Exponering, hälsoeffekter och kostnader

Luftföroreningar

Exponering av luftföroreningar leder till negativa effekter för människors hälsa, vilket i sin tur leder till stora kostnader för samhället.