Aerosolforskning

Kunskap om aerosoler - små svävande partiklar i atmosfären - är av stor betydelse då de har negativ inverkan på människors hälsa och dessutom spelar en viktig roll för jordens klimat.

Under många år har det varit välkänt att atmosfäriska aerosoler, det vill säga små partiklar i luften, har negativ inverkan på människors hälsa och ekosystemen i naturen. Detta har lett till att länder världen över har instiftat lagar om begränsade utsläpp och haltnivåer av partiklar.

På senare tid har forskning även visat att aerosoler har stor betydelse för det globala klimatet, då partiklarna påverkar jordens strålningsbalans och nederbördsmönster. Aerosoler är således en viktig komponent i såväl spridningsmodeller för luftföroreningar som klimatmodeller.

Partiklarnas egenskaper

Syftet med aerosolmodellering är att detaljerat kunna beskriva partiklarnas egenskaper, såsom dess kemiska sammansättning och storleksfördelning, samt koncentration. Detta kräver avancerad modelleringsteknik såväl som pålitliga och detaljerade mätdata för validering.

Emissioner, reaktioner mellan partiklar och gaser, aerosoldynamik, molnprocesser, transport och deposition är processer som påverkar aerosolpartiklarnas öde. Dessa processer är till viss del kända men de innehåller många detaljer som kan vara svåra att representera på en större skala.

Aerosolmodellering - ett viktigt analysverktyg

Modelleringen fyller en viktig funktion genom att sammanfoga den kunskap som finns på olika områden och på det sättet pröva vår förståelse av de fysiska och kemiska processerna i atmosfären.

Aerosolmodeller kan också tillföra en möjlighet till att prognostisera framtida effekter av policystrategier för emissioner. Då behöver vi aerosolbeskrivningar som korrekt kan beskriva bildning, spridning och deposition av partiklar. Sådana validerade modeller kan användas som kostnadseffektiva verktyg för pålitliga undersökningar av nutida och framtida emissioners effekt på miljö och hälsa.

Aerosolforskning01
I figuren från IPCC Fourth Assessment Report, Working Group I Report "The Physical Science Basis", 2007, ser man att effekten från aerosoler, på strålningsbalansen, skulle kunna vara lika stor som effekten av koldioxid. Däremot är kunskapen om aerosolers effekt mycket sämre. Detta är en av anledningarna till att aerosolforskning är så viktig. Förstora Bild