Klimatmodeller

Rossby Centre arbetar främst med regionala klimatmodeller som utvecklas vid forskningsenheten. Rossby Centre utvecklar tre olika modeller. Rossby Centre är också delaktigt i utvecklingen av EC-EARTH, en ny global klimatmodell.

RCA

Rossby Centre Atmosphere model, RCA, är atmosfärs- och markytskomponenten i det kopplade modellsystemet RCAO, men kan också köras för sig som en fristående modell. RCA baseras på det numeriska väderprognossystemet HIRLAM. RCA utvecklas ständigt; på Rossby Centre och tillsammans med HIRLAM. Precis som HIRLAM är det en hydrostatisk modell som körs över ett begränsat område. Oftast Europa, men också över delar av Afrika, Nord- och Sydamerika.

RCO

Rossby Centre Regional Ocean model, RCO, är en vidareutveckling av OCCAM-modellen (Ocean Circulation Climate Advanced Modelling Project in Southampton). RCO använd för regional modellering i Östersjön och i Arktis. RCO kan användas fristående eller som en del av det kopplade systemet RCAO.

RCAO

Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean model, RCAO, är modellsytemet som kopplar samman RCA och RCO. Modellkomponenterna utbyter relevant information med varandra genom kopplingsprogrammet OASIS. RCAO används för körningar över Östersjön och Arktis.

EC-EARTH

EC-EARTH är en jordsystemmodell som utvecklas av ett konsortium av europeiska vädertjänster och universitet. Den baseras på ECMWF:s (European Centre for Medium range Weather Forecasts) säsongsprediktionssystem, och består för närvarande av en atmosfärsmodell och en oceanmodell som kommunicerar med varandra genom kopplaren OASIS. Ytterligare moduler (kemi, vegetation) är under utveckling.