Hydrologisk forskning

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för t ex vattenflödesprognoser, brandrisk, dimensionering av dammar och utlopp, översvämningsrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Enheten för hydrologisk forskning arbetar med att utveckla hydrologiska prognos- och scenarieverktyg, beskriva hydrologiska konsekvenser av en klimatförändring, modellera närsaltflöden i avrinningsområden och biogeokemiska processer i sjöar.

Enhetens arbete syftar bl.a. till bättre prognoser för varningstjänst och kraftindustri, förbättrade beslutsunderlag för fysisk planering, miljömålsuppföljning och åtgärdsprogram som bidrar till bättre vattenkvalitet. Resultaten används dels av SMHIs produktionsavdelningar och dels direkt av externa användare eller i rent vetenskapliga sammanhang.
Mer om hydrologisk forskning vid SMHI

_____________________________________

Nyheter från SMHIs hydrologiska forskning

 

Forskning om intensiv nederbörd

Översvämning i Piteå, juli 2014
Foto Anders Rehn

Ett pågående forskningsprojekt utvecklar flödesprognoser som är bättre på att fånga upp effekterna av plötsliga skyfall. Det ger möjlighet till bättre beredskap vid lokala extrema vattenflöden i framtiden.

Forskning om intensiv nederbörd kan öka beredskap för lokala översvämningar

 

Sommarkurs i hydrologisk modellering

Deltagare på HYPE sommarkurs 2014

Under sommaren har 20 personer från sex europeiska länder träffats på SMHI för att lära sig mer om SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE. Modellen används av forskare spridda över hela världen.

Sommarkurs i hydrologisk modellering

 

Nya forskningsprojekt om Östersjön

FoUh deltar i Bonsuprojektet Soils2Sea

Övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Nu startar tre forskningsprojekt om effekterna på Östersjön. Projekten ingår i Bonus-programmet och SMHIs forskare ska samarbeta med kollegor runt hela Östersjön. SMHI Hydrologiska forskning kommer delta i Soils2Sea. Östersjöns framtid i fokus för ny forskning.

 

Vattentillgång i Indien

India-HYPE konference 2013 vattentillgång projektgrupp

I ett forskningsprojekt har SMHI satt upp en hydrologisk modell för Indien, India-HYPE, och beräknat vattentillgång i framtida klimat. Resultaten presenterades på en konferens i Rajasthan nyligen.  Förändrat klimat påverkar tillgång till vatten i Indien
 
 

Öppna data ger vattenappar

Översvämning i Värnamo

Appar och webbtjänster för prognoser och beslutsstöd vid översvämningar, vattenföroreningar, bevattning och dammreglering. Det är målet för ett europeiskt forskningsprojekt, SWITCH-ON, koordinerat av SMHI. Det här är ett pilotprojekt som kan göra europeisk vattendata mer tillgänglig för allmänheten och vattenförvaltningen mer mobil. Öppna data ger vattenappar
 

Hydrologiskt nätverk för öppen källkod

HYPE modellen resultat

Hur kan forskare gemensamt bidra till hydrologisk modellutveckling? Öppen källkod är en lösning. Nyligen träffades europeiska forskare för att utveckla sitt samarbete. 
HYPE Open Source Community fortsätter utvecklas 
 
 

Häftigare skyfall i framtida klimat

vmd_regn

En förväntad effekt av klimatförändringen är intensivare korttidsnederbörd, det vill säga nederbörd som varar i mindre än en timme. Beräkningar visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte. Häftigare skyfall förväntas i framtida klimat  

HYPE Open Source Community - Workshop 18 september 2013
Välkommen till en ny Workshop för HYPE OSC. Workshopen kommer att organiseras i samband med "Open Water Symposium" vid Vrije Universiteit i Bryssel. Vi kommer att presentera nyheter i HYPE men också ge möjlighet för användare att presentera sina arbeten med HYPE.
För registrering och mer information

Baltic Earth lanserat

Baltex 7

Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram ska öka kunskapen om Östersjöns grundläggande jordsystemprocesser och svara på viktiga miljö- och klimatfrågor för regionen.
Baltic Earth forskar om Östersjön 

 
 

Europas utsläpp av kväve och fosfor beräknade

Total mängd kväve (ton/år) samt källfördelning

Jordbruket släpper ut mest kväve till Europas kustnära hav. Utsläppen av fosfor kommer till stor del från reningsverk, även om jord- och skogsbruk i några områden bidrar med större utsläpp. Det visare en studie utförd av forskare på FoUh, SMHI. Europas utsläpp av kväve och fosfor beräknade med E-HYPE
 

Satellitbilder följer islossningen i Torneälv

Radarsatellitbild från TerraSAR-X den 6 maj 2013, islossning

Forskningsprojektet CryoLand har utvecklat en metod att identifiera isproppar i Torne älv och översvämmade områden kring älven med högupplösta satellitbilder.
Satellitbilder ger möjlighet att följa islossningen i Torne älv
 

Snötäckets dolda vattenmängder

Karta med snötäckningsgrad 1 april 2013

Mätningar från satelliter kan visa snötäckets utbredning, vatteninnehåll och var snön smälter. Forskare från SMHI deltar i ett europeiskt forskningsprojekt (Cryoland) som arbetar med att ta fram nya och enklare sätt att använda satellitdata om snö och is.
Satellitmätningar visar snöns dolda vattenmängder 
 

Genombrott för S-HYPE

Mer noggranna beskrivningar av  de processer som påverkar vattenbalansen och magasineringen i sjöar och vattendrag gör att en tredjedel av felen försvunnit i S-HYPE. Den nya versionen är nu satt i testdrift hos SMHIs Hydrologiska prognos- och varningstjänst parallellt med nuvarande version.
Förbättrad högupplöst hydrologisk modell för Sverige
 

Pris för hydrologisk forskningsartikel
Forskare vid SMHI fick ta emot priset för bästa artikel  i tidskriften Hydrology Research. Artikeln beskriver metoden Distribution-Based Scaling (DBS-metoden) som SMHI utvecklat.
Pris för artikel till SMHI. 
 

Säkrare prognoser för vårflod utvecklas
När kommer vårfloden och hur intensiv blir den? Nu utvecklar forskare nya metoder som kan förbättra vårflodsprognoserna. Det är viktigt underlag för planering och ökad säkerhet inom Sveriges vattenkraftsindustri.
Säkrare prognoser för vårflod utvecklas med nya metoder
 

Arkiverade nyheter

Arkiverade nyhetsartiklar från SMHIs hydrologiska forskning.