Lotta Andersson

Fil.dr., Professor

Verksamhetsområden

Modellering av vattenflöden och vattenkvalitet i avrinningsområden, deltagande modellering. Adjungerad professor vid Tema Vatten, Linköpings Universitet.

Forskningsintressen

Scenariomodellering av vatten och näringsämnesflöden kopplat till klimatförändringar, samt till vattenkvalitet (eutrofiering) med fokus på användning av modeller som plattform i dialog mellan experter, myndigheter och olika intressegrupper (med lokala såväl som internationella tillämpningar).

Specialkompetenser

Metodik för deltagande modellering, närsaltsmodelellering, projektledningserfarenheter från såväl Sverige som från utvecklingsländer.