E-HYPE

HYdrological Predictions for the Environment - Europa

Målet med projektet är att bygga upp ett system för att möjliggöra simulering av vattenföring längs Europas kuster. Den nyutvecklade HYPE-modellen kommer att användas i detta syfte tillsammans med globala och europeiska databaser över markanvändning, jordart samt hydrologisk och meteorologisk information.

Systemet ska införlivas i SMHIs produktionsverksamhet och kunna leverera resultat i form av flödesinformation upp till tio dagar framåt i tiden. Resultaten är främst tänkta att användas för oceanografiska ändamål, till exempel som indata i havscirkulationsmodeller. Resultaten kommer även att tillgängliggöras på hemsidan för SEPRISE-projektet inom EuroGOOS-samarbetet.

Period: 2008-2009

Finansiär: SMHI

Ansvarig vid SMHI: Johan Strömqvist

Samarbetspartner(s): EuroGOOS