Martin Ridal

Jag har arbetat på SMHI sedan 2002 och mitt huvudsakliga intresse är dataassimilering för numerisk modellering. Framförallt har jag arbetat med fjärranalysdata så som vindar från radar och fuktighet från GPS. 
Jag har också utvecklat en modell för att göra korta nederbördsprognoser, upp till 6 timmar. Modellen spårar nederbördens förflyttning bakåt i tiden för att med hjälp av detta göra en kort prognos framåt i tiden.
En del av min tid arbetar jag åt gruppen för Atmosfärisk fjärranalys. Där har jag tagit fram molnparametrar, höjd, temperatur, täckningsgrad mm, från satellitmätningar.
Innan jag började på SMHI tog jag min doktorsexamen på Stockholms universitet. Det arbetet handlade också om fjärranalys men var mer inriktat mot stratosfären, framförallt mätningar av vattenånga och metan. Dessa två ämnen kan tillsammans användas för att kartlägga luftens rörelse i stratosfären.

Tel: 011- 495 84 68