Forskningsnyheter

Ökad kunskap om klimatförändringar i Arktis

Förändrade vindmönster och varierande cirkulation i havet påverkar hur framtiden ser ut i Arktis. Det kan forskare konstatera efter snart fyra års arbete i ett tvärvetenskapligt projekt som ökar kunskapen om klimatet i Arktis.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt forskningsprogram ökar kunskap om Östersjön

Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram ska öka kunskapen om Östersjöns grundläggande jordsystemprocesser och svara på viktiga miljö- och klimatfrågor för regionen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny kunskapssammanställning om framtida havsnivåer

En ny SMHI-rapport summerar kunskapsläget om framtidens havsnivåer. Kunskapssammanställningen syftar till att vara ett underlag för bedömning av hur havsnivåerna kommer att påverka Sveriges kustområden, till exempel vid fysisk planering.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havens pH-värde sjunker

Ett forskningsprojekt om havets försurning har ökat kunskapen om tillståndet i Östersjön och Västerhavet. När pH-värdet sjunker påverkas hela det marina ekosystemet. Nyutvecklad mätteknik ger information om havens naturliga variation, vilket leder …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur varierar klimatet i Östersjön nu och i framtiden?

Hur har klimatet i Östersjön varierat de senaste 150 åren? Hur kommer det att utvecklas fram till år 2100? Ett nytt forskningsprojekt ska analysera hur klimatet har varierat i Östersjön sedan 1850 och simulera framtidsscenarier för Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt specialnummer av AMBIO om Östersjöns framtida havsmiljö

Forskningsprojektet ECOSUPPORT studerade hur den marina miljön i Östersjön kan komma att påverkas i framtiden genom klimatförändring och utsläpp av näringsämnen. I det nya numret av Kungliga Vetenskapsakademiens tidskrift AMBIO presenteras en del av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Scenarier ökar förståelsen för Östersjöns framtid

Hur ser framtiden ut för Östersjöns miljö? Hur mycket kan syrehalter, utbredning av döda bottnar och siktdjup komma att förändras? Nu finns scenariokartor tillgängliga via webben som kan användas för beslut kring havsmiljön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny utställning om livet i haven

I en ny utställning om livet i havsdjupen kan besökaren ta del av vad som händer i Östersjön och se exempel från SMHIs forskning. Här finns också bilder från myllrande korallrev, tagna av fotograf Mattias Klum. Utställningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ändrat klimat ökar övergödning i Östersjön

Övergödningen i Östersjön förvärras sannolikt i ett ändrat klimat. Kanske måste östersjöländernas planer skärpas ännu mer för att minska utsläppen av näringsämnen. Nu finns vetenskapligt underlag som ska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Visualisering av havsmiljö blev prisbelönad

En ny visualisering för Östersjöns miljö, Baltic Vision, har blivit prisbelönt. Utnämningen för bästa kommunikationsinsats gjordes av havsmiljöprogrammet BONUS under EUs pågående strategimöte för östersjöregionen. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden