Klimatberäkningar visar på mer extremt väder

Extremt väder kommer att bli vanligare i Europa, skyfall och värmeböljor inträffar oftare och med högre intensitet jämfört med idag. Klimatberäkningar för påfrestande vädersituationer om hundra år visar också att de riktigt kalla dagarna praktiskt taget försvinner.

Beräkningar för framtidens extrema vädersituationer i Europa har tagits fram inom SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre. De nya scenarierna visar tydligare på effekterna av den globala uppvärmningen jämfört med tidigare, tack vare utökad datorkraft och hög geografisk upplösning.

- Genom att använda fler modeller, så kallade ensembler, kan vi studera spridningen i resultaten och därmed minska osäkerheterna i framtidsscenarierna. Vi ser störst samstämmighet för extrema temperaturer, men när det gäller vind finns däremot inga tydliga signaler, säger Grigory Nikulin, klimatforskare SMHI.

Oftare extrem värme och extrema regn

Resultaten för temperatur visar att de extremtillfällen som hittills inträffat vart tjugonde år i genomsnitt, kan i framtiden inträffa varje år i södra Europa och vart tredje till vart femte år i Skandinavien. En ort i södra Sverige som exempelvis hittills haft 35 graders värme en gång vart tjugonde år får enligt scenarierna samma värmebölja ungefär vart fjärde år i framtiden. Här kan temperaturer på 40 grader bli aktuella vart tjugonde år.

Riktigt kallt väder, exempelvis -10 grader i Spanien eller -30 grader i södra Sverige, kommer sannolikt inte att inträffa i framtiden.

När det gäller nederbörd har tidigare klimatscenarier visat att den totala nederbörden kommer att minska långsiktigt i en del regioner som södra Europa. Men för extrem nederbörd blir mönstret på många av dessa platser annorlunda med ökad frekvens och intensitet. I Skandinavien kan extrem nederbörd som inträffat vart tjugonde år bli verklighet vart åttonde år, och till och med så ofta som vart tredje år på vissa platser under vintertid.

Regnmängderna vid extremtillfällena ökar enligt scenarierna med upp till 40% i Skandinavien och nordöstra Europa. Ett skyfall idag med 20 mm/dag skulle motsvaras av 28 mm/dag i framtiden.

karta temperaturextremer
Figuren visar hur ofta, dvs med hur många års mellanrum, som extremt varma temperaturer i genomsnitt kommer att inträffa enligt beräkningarna. I dagens klimat inträffar dessa extremtemperaturer vart 20:e år. Förstora Bild
Karta nederbördsextremer
Figuren visar hur ofta, dvs med hur många års mellanrum, som extrem nederbörd i genomsnitt kommer att inträffa enligt beräkningarna, under sommartid. I dagens klimat inträffar dessa skyfall vart 20:e år. Förstora Bild

Mer utveckling för extrema vindar

Beräkningarna för nederbörd har något större spridning i resultaten jämfört med för temperaturer. Men alla modeller visar tendensen att extremerna blir fler och mer intensiva.

För extrema vindförhållanden i framtiden finns idag inga säkra svar, även om några modeller antyder att starka vindar kan öka över Östersjön. Ett omfattande arbete pågår för att kartlägga vilka processer som är viktigast för att förstå utvecklingen för vindarna.

Grigoy Nikulin
Grigory Nikulin, klimatforskare Rossby Centre, SMHI.

- De nya ensemblerna är som helhet en viktig bas för fortsatt klimatforskning. Men de går redan idag att applicera på många områden, säger Grigory Nikulin.

Begreppet extremt väder innebär att det är liten sannolikhet att det ska inträffa, men gränsvärdena varierar beroende till exempel på geografi, topografi och olika branschers känslighet. I beräkningarna har en etablerad metod för att definiera extremvärden använts, den så kallade extremvärdesteorin.

De nya ensemblerna för extremt väder utgörs av resultat från en högupplöst regional klimatmodell med indata från sex olika globala modeller, med ett utsläppsscenario (A1B, som är ungefär i mitten av alla de scenarier som presenteras i IPCCs rapport när det gäller totala utsläppsmängden).

Rapporten om extremt klimat, se länk till höger, publiceras i tidskriften Tellus.

Om klimatets naturliga variabilitet och behov av ensembler finns att läsa i nyhetsbrev från Rossby Centre, RC Newsletter May 09, artikeln "Understanding the time-axis in coupled climate models: Uncertainty, natural variability and the need for an ensemble approach".