Mindre framtida grundvatten i sydöstra Sverige

Stigande temperaturer och mer nederbörd fram till nästa sekelskifte gör att delar av landet får ökade grundvattennivåer, medan nivåerna i sydöstra landet kan minska markant. Det visar forskning från SMHI, SGU och Uppsala universitet.

Ett förändrat klimat får stor betydelse för tillgången till grundvatten. Aktuell forskning visar att fram till nästa sekelskifte kan delar av mellersta och östra Götaland samt östra Svealand ha minskad grundvattenbildning med upp till drygt 20%. Minskningen är mest märkbar under sensommartid.

-Enligt scenarier förstärker klimatförändringen dagens bild med liten grundvattenbildning i sydöstra Sverige och låg grundvattentillgång under sensommaren, säger Joel Dahné, forskare hydrologi SMHI.

Förutom mindre tillgång till dricksvatten kan sänkta grundvattennivåer orsaka problem med  saltvatteninträngning till grundvattnet, framförallt vid kusterna.
 
I andra delar av landet varierar förhållandena, vissa delar får rikligare tillgång till grundvatten. Nivåerna skulle kunna stiga med någon eller några decimeter. Det ger naturligtvis mer tillgång till dricksvatten, men ökar samtidigt risken för markskred och minskar även markens förmåga att rena vattnet.

Regn och avdunstning styr

Det är komplexa samband som påverkar grundvattnet. Magasinen fylls årligen med regn- och smältvatten och nivåerna styrs också av hur mycket som avdunstar.
 
-Högre temperaturer och mer nederbörd i framtiden påverkar hela det hydrologiska kretsloppet. Det har stor betydelse för grundvattnet, säger Joel Dahné.

Framtidsscenarierna visar att nederbörden under vinterhalvåret alltmer kommer att falla som regn och mindre lagras som snö. Det får till följd att vårflödena blir mindre och grundvattennivåerna inte lika höga under våren och försommaren. Stigande temperaturer leder till att avdunstningen blir större längre in på hösten, vilket medför en mindre grundvattenbildning under denna tid på året.

Beräkningsmodell utvecklad

Grundvattenmorän
Kartan visar ett scenario för förändrat årsmedelvärde för grundvattenbildning, fram till nästa sekelskifte jämfört med idag, för markklassen morän. (Beräkningarna omfattar inte fjällområdet som är gråfärgat på kartan). Förstora Bild

Som grund för slutsatserna kring grundvattnet har en särskild beräkningsmodell utvecklats. Modellen baseras bland annat på dagliga värden för temperatur och nederbörd.

Avgörande för grundvattenbildningen är även vilken typ av jordart som förekommer och markens olika zoner. För att beräkna framtida grundvattennivåer har grundvattenmodellen laddats med data från tiotalet klimatscenarier.

Forskningen redovisas i en rapport framtagen av SGU och SMHI, ”Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat”. Rapporten ger bland annat förslag till åtgärder för att säkra dricksvattnet i framtiden.

Rapporten bygger på tidigare forskning från SMHI, SGU och Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet.

Aktuell grundvattensituation

Aktuell grundvattensituation i Sverige publiceras varje månad på SGU:s webbsida. På en karta redovisas de aktuella grundvattennivåernas avvikelse från medelvärdet för den aktuella månaden. I nyhetsbrevet ”Grundvatten” går det att följa grundvattensituationen  månad för månad men också läsa andra nyheter om grundvatten.